Voorzitter,

Twee zaken die we hier bespreken: Milieu agenda 2009-2012 en het bijbehorende uitvoeringprogramma 2009.

De milieu agenda heeft een aantal doelen. BGE is van mening dat deze doelen het uitgangspunt zijn of dit beleid goed uit de verf komt of niet. Wij vinden het belangrijk dat deze doelen "smart" geformuleerd worden zodat ze voor ons als raad meetbaar en te controleren zijn. De doelen zijn verdeeld over verschillende thema’s maar roepen wij onze fractie toch een aantal vragen op.

In 2010 is 75% van de ingekochte producten duurzaam en in 2015 is dat 100%. Wat zijn nu precies duurzame producten, hoe worden deze gemeten om te controleren of doelen ook worden gehaald. Geldt deze doelstelling voor bedrijven of voor ons als overheid? Graag opheldering hierover.

T.o.v. 1990 moet in 2015 de uitstoot van CO2 met 10% zijn gedaald. Zijn deze doelstelling ook realistisch en liggen ze op schema?  Sommige doelstellingen zijn "smart" geformuleerd maar een doelstelling als het behouden van de goede kwaliteit van de lucht is natuurlijk verre van "smart"omdat het te weinig concreet is.


Dan komen we bij het onderwerp groen. De afgelopen tijd is onder andere door onze fractie regelmatig het onderwerp bomenkap naar voren gehaald. Terecht en onterechte bomenkap leiden beide tot een aantasting van onze groenstructuur. In de agenda wordt genoemd dat de groenstructuur versterkt moet worden, en dat Emmen groen ziet als een duurzaam onderdeel van het landschap. Mooie woorden op papier maar de laatste tijd verdwijnen er in onze ogen te veel bomen die de groenstructuur aantasten.

BGE vindt dat deze groene voornemens van het college ook haaks staan op het voornemen om de kapvergunning af te schaffen. Hiermee wordt in onze ogen een vrijbrief gegeven om te pas en te onpas te kunnen kappen. Maar hierover komen we t.z.t. wel te spreken. Kenmerkend voor het onderwerp groen binnen dit college is dat het geen onderdeel uitmaakt van het uitvoeringsprogramma 2009. Er is wel een doelstelling geformuleerd dat de groenstructuur versterkt moet worden maar dit is verre van specifiek en meetbaar en er is geen aandacht voor in het uitvoeringsprogramma.

Voorzitter, Al deze geformuleerde doelen, strategie en teksten staan fraai op papier. BGE zal haar controlerende functie de komende jaren kritisch blijven uitoefenen. Ze zal er op toezien of het college deze fraaie woorden ook in de praktijk gaat brengen.

De effectiviteit van de uitvoering staat of valt met de medewerking van derden. Een beter milieu begint weliswaar bij jezelf maar je zult het wel met z’n allen moeten doen om resultaat te behalen. In de voorbeeldrol die de gemeente vervult wil het college meer aandacht besteden aan duurzaam. Helaas vinden wij dit niet terug aan in de doelen in deze agenda. Wel valt er onder het hoofdstuk duurzaam te lezen dat er verschillende akkoorden getekend zullen worden om de komende jaren in te zetten op duurzaamheid.

Positief hierbij willen wij noemen dat het thema duurzaamheid een belangrijke rol krijgt binnen het atalanta project. Op welke wijze wil het college bevordering van duurzaamheid de komende jaren gaan uitvoeren?  

Fractie BGE.