Voorzitter,
Dit rapport is een vervolg op de commissie discussie van september 2008. Een meerheid van de commissie heeft een voorkeur voor senario 3 uitgesproken, dat was en is ook de voorkeur van BGE.  Begraven kent vele ethische en emotionele aspecten maar echter ook financiële.

Voor BGE staat voorop dat begraven betaalbaar dient te zijn en dat 100% kostendekkenheid geen eerste vereiste is. BGE is dan ook tegen 100% kostendekkendheid aangaande dit voorstel.

Dat er iets moet gebeuren om de toekomstige stijging van het aantal sterfgevallen op te vangen staat vast.  In de rapportage wordt een keurige opsomming gegeven om de capaciteit uit te breiden. Het gaat hierom een uitbreiding van Emmer-compascuum, Weiteveen, Veenoord en Nieuw-Weerdinge. Totale kosten 4,7 miljoen euro. Een investering die voorvloeit uit een wens van de commissie. Dit rapport is vooral bedoeld om ons inzicht te geven in het financiële plaatje.

Het huidige financiële plaatje voor de burgers van Emmen is t.o.v. vergelijkbare gemeentes goed te noemen. Totale kosten voor een enkel graf is  1935 euro in Emmen en de buitendorpen 1311 euro. Om financieel meer inkomsten te genereren wordt de uitgiftetermijn verlaagt van 30 naar 20 jaar. Omgerekend zijn de kosten voor een enkel graf nu 65 euro per jaar. Met de verlaging van termijn bedragen de kosten per jaar 97 euro voor een enkel graf in Emmen centrum. Kortom een lastenverhoging voor de burger van de gemeente Emmen maar het levert een bijdrage om het financieel betaalbaar te houden.


Het rapport wat ten grondslag ligt aan dit raadsvoorstel toont drie varianten om het gemiddelde exploitatietekort van 365.000 weg te werken. De gemiddelde kostendekkendheid over de afgelopen 4 jaar was 66%.


Alle varianten hebben een verhoging van het onderhoudstarief in petto. In het rapport staat op bladzijde 20 dat de kosten voor onderhoud zijn: 401 euro, maar op bladzijde 31 wordt melding gemaakt dat het tarief 621 euro is. Graag vernemen wij van het college welk tarief voor onderhoud nu gehanteerd wordt.


Het huidige onderhoudstarief is 401 euro of 621. De varianten waar uit we mogen kiezen zijn: 100% kostendekkend en een verhoging van het onderhoudstarief van 1190 euro. Variant 2 is 80% kostendekkend en een verhoging van 952 euro. Variant 3 is 75 % kostendekkend en een verhoging van 892,50. BGE heeft moeite met alle varianten maar het college kiest voor variant twee.


Concreet betekent dit dat de kostendekkendheid naar 80% wordt gebracht in 2010, het verschil in tarief tussen Emmen stad en Emmen buiten te niet wordt gedaan en dat het tarief in 2011 met tenminste 2% jaarlijks wordt opgehoogd zodat in 2021 kostendekkend kan worden begraven.


Voorzitter, dit betekent een verhoging van het onderhoudstarief van 900 of 700 euro. De burgers in de buitendorpen worden dubbel getroffen. Deze waren nog in het voordeel doordat een enkelgraf 600 euro goedkoper was dan in Emmen-centrum. Maar het tarief wordt in één klap gelijk gemaakt en dus kost een enkelgraf in de toekomst 2583 euro t.o.v. nu 1311 euro. Voor BGE is deze verdubbeling onacceptabel.


Voorzitter, de verandering in termijn van 30 naar 20 jaar kan op instemming rekenen van BGE maar de overige punten kan BGE niet akkoord mee gaan en daarom zal BGE tegen dit voorstel stemmen.

fractie BGE.