25  juni raad emco

Tijdens de behandeling in de cie BME op 2 juni j.l heeft BGE zoals dat betaamt bij een controlerende taak kritische opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de situatie bij de EMCO en het rapport Mug.

De reactie van het college kwam kort door de bocht neer op : BGE zet het scherp neer, maar helaas werd niet inhoudelijk ingegaan op hetgeen ingebracht werd. Dat zal niet alleen gelegen hebben aan de klungelige gang van zaken rond de agendering van dit item maar naar ons idee ook zeker met de inhoud van het rapport Mug.

Vz de kwalificaties in het rapport  t.av. van het management de angstcultuur die er heerst enz. zijn in ons land vaak de kapstok voor moties van afkeuring en zelfs wantrouwen.

Naar onze mening schieten we daar nu niets mee op en blijven wij vasthouden aan onze vragen en opmerkingen in hopelijk niet ijdele hoop dat tzt het college daar wel adequaat op reageert.
We constateren wel dat er verschillen zijn in de opvattingen van 2008 en nu als het gaat om directie, DB en AB en het college.

Of die nu liggen in het verlengde van of dat voortschrijdend inzicht daar onder licht is wellicht niet zo interessant maar hoe is het bijv. te verklaren dat er tot en met voorjaar 2008 door o.a. BGE niet gesproken mocht worden over de overdosis ambtelijke medewerkers en de angst die er op de werkvloer heerste en misbruik van machines in de avonduren en weekenden.

Zo zijn er nog meer onduidelijkheden die BGE graag opgehelderd wil hebben voor we over de blauwdruk en de toekomst spreken.

BGE dient daartoe de volgende motie in : 

Onderwerp: Onderzoek EMCO-groep – 2005 tot en met 2008

Datum: 25-06-2009

De gemeenteraad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 25 juni  2009, gehoord de beraadslagingen over raadsvoorstel,  inzake de eerste begrotingswijziging  EMCO 2009, agendapunt B7 (RA09.0066)

Constaterende:

 • dat er de afgelopen jaren vele verbeterplannen en maatregelen zijn aangekondigd om de tekorten terug te dringen
 • dat deze verbeterplannen en maatregelen geen effect hebben gehad
 • dat niet duidelijk is waarom deze verbeterplannen en maatregelen geen resultaat hebben gehad
 • dat de cijfers van de EMCO van de afgelopen jaren niet vergelijkbaar zijn voor de raad vanwege de steeds wisselende cijferopstellingen

Overwegende:

 • dat  inzicht voor de raad gewenst is over het hoe en waarom de  verbeterplannen en maatregelen van de afgelopen jaren geen effect hebben gehad
 • dat dit inzicht van belang is voor de verantwoording over het verleden en om te leren voor de toekomst
 • dat duidelijk moet worden of de raad de afgelopen jaren juist is geïnformeerd

Verzoekt het College:

 • een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau een onderzoek in te laten stellen om inzicht te krijgen in de oorzaken van de oplopende tekorten bij de EMCO-groep vanaf 2004,  en hierbij o.a. antwoorden te geven op de vragen:

1. Wat het aandeel is geweest van gemeentelijke opdrachten in de bruto marge in de afgelopen jaren en of deze zijn toegenomen of afgenomen?

2. Wat de bijdrage is geweest van de doelgroep WWB, die sinds 2005 bij de EMCO is ondergebracht, in het financiële resultaat?

3. Waarom de aangekondigde verbeterplannen en maatregelen van de afgelopen jaren niet het gewenste effect hebben gehad en een oordeel te geven of het ging om de juiste plannen en maatregelen?

4. Welk positief of negatief effect de groepsdetacheringen hebben gehad op het financiële resultaat van de EMCO?

5. Hoe het beleid van individuele detacheringen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en in welke mate de fusie met het RAP hier van invloed op is geweest?

6. Hoe de verhouding direct en indirect personeel zich heeft ontwikkeld?

7. Hoe de verhouding is tussen ambtelijk personeel en overig personeel zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en hoe deze verhouding is met vergelijkbare SW bedrijven?

8. Of het genoemde achterstallig onderhoud waar nu sprake van is, geleid heeft of zal leiden tot extra te maken kosten en waarom hier niet eerder op is gereageerd?

 • het externe onderzoeksbureau ook alle andere zaken, die niet genoemd staan bij de vragen  1 t/m 8,  mee te nemen in het onderzoek als zij van invloed zijn geweest op de oplopende tekorten
 • te adviseren hoe de raad in de toekomst beter toezicht kan houden op de SW in Emmen
 • de resultaten van het onderzoek voor 1 november 2009 te rapporteren aan de raad aan te geven of de raad de laatste jaren op een juiste manier is geïnformeerd over de bedrijfsvoering van de EMCO aan te geven of,  en zo ja in welke mate, het handelen van de gemeente richting EMCO de financiële resultaten van de EMCO vanaf 2004 nadelig heeft beïnvloed.

en gaat over tot de orde van de dag

Fractie BGE