ImageAlgemeen
Vz de kadernota is doordrenkt van: Wij hebben  gezien de forse financiële opgave besloten om het voorstel met de helft terug te brengen. Dat duidt op zwaar weer en dat is ook in Emmen nog zeker op komst. Dat noopt tot maatregelen die er voor moeten zorgen dat we geen averij oplopen.

Nu kan het best zo zijn dat op onderdelen iets te ruime inschattingen zijn gemaakt en dat een halvering wel verantwoord is, maar naar onze mening wordt dat ook toegepast op onderdelen waar dat beslist niet zou moeten. Ik zal dat benoemen bij de afzonderlijke  programma’s. Verder is ons opgevallen dat er stevig gewerkt wordt met wat genoemd wordt acceptabele begrotingstekorten.

Wordt toch weer een voorschot genomen op onderuitputting terwijl we dat uitgebannen zouden moeten hebben gelet op eerdere  besluitvorming in deze zaal of blijft de hoop gevestigd op incidentele meevallers?

Voor BGE zijn de zogeheten acceptabele tekorten op dit moment zeker nog niet acceptabel. Daar zal een gedegen uitleg voor moeten komen alvorens wij omgaan.


Op pagina 9 van de versie die BGE gebruikt heeft bij de voorbereiding lezen we: Zoals hiervoor aangegeven is er op dit moment nog onvoldoende dekkingsruimte om alle voortellen te kunnen honoreren. De komende tijd gaan wij nog eens nauwkeurig de gewenste en noodzakelijke uitgaven analyseren.


Is dat niet het paard achter de wagen spannen ? Dat had naar onze mening nu al het geval moeten zijn. Het kan toch niet zo zijn dat noodzakelijk uitgaven nu niet meer noodzakelijk zijn. Uiteraard begrijpen wij dat er nog veel wensen zijn maar waar niet is houdt het op.


Kortom voorzitter BGE krijgt niet bepaald warme gevoelens bij het geheel. Te meer omdat en dan val ik in herhaling de uitstraling van Emmen en met name de grote projecten in schrille tegenstelling staat tot wat burgers in hun leefomgeving ervaren. In Emmen kan van alles maar waarom worden de wegen niet goed onderhouden om maar niet te spreken van het onderhoud van het groen en ook de gebouwen staan er niet allemaal even florissant voor. Ook de EOP ´s hameren voortdurend op oog voor het bestaande. 

Recent voorbeeld: de bushaltes worden verbeterd om het instappen van mensen met beperkingen gemakkelijker te laten verlopen. Voorwaarde is dan wel dat de bushaltes goed zichtbaar en bereikbaar zijn en niet overwoekerd worden door gras of andere begroeiing. Voor belangstellenden we hebben een fotoreportage.


Juist  daardoor is het in onze ogen fnuikend dat veel nodige uitgaven betrekking hebbend op het bestaande gehalveerd worden vanwege de financiële situatie . Het zou ons als raad sieren om juist daarvoor meer oog te hebben.

BGE stelt dan ook voor om daar waar onder 2.3 Herschikking voorziening als bestemmingsreserves  opgenomen is om onderdelen administratief in stand te houden t.w. Voorziening fonds ploeg ad 1.083.696 milj. en voorziening Stadsvernieuwingsfonds ad  3.076.151 milj tezamen  4.159.874 miljoen toe te voegen aan onderhoud grijs en groen.

De conclusie op bladzijde 16 sluit af met  een onderzoek van de bestedingsprogramma´s .dit kan leiden tot een aanpassing van de bestedingsprogramma´s .
Dat onderzoek had al gedaan moeten zijn naar onze mening. Maar wij wachten de resultaten af.

Verder nog een aantal opmerkingen per programma:


Programma  1 inwoners en bestuur:
Klant contact centrum en functiehuis . Uit de bijdrage onder algemeen  valt af te leiden dat
BBE  zich totaal niet kan vinden in de in de zinsneden: Wij hebben gezien de forse financiële opgave besloten om het  voorstel met de helft terug te brengen. Wat ons betreft haalt u middelen maar elders uit de begroting.

Daar waar de burger met al zijn vragen enz. het eerst met de gemeente in aanraking komt moet daar meteen goed op gereageerd worden zowel qua bezetting als in deskundigheid. Het zelfde geldt voor het call center WMO en de steunpunten WMO. Mocht het zo zijn dat er in het verleden te ruim is ingeschat en dat het wel verantwoord is te halveren dan horen wij dat graag.

2 economie en werkgelegenheid  
Bedrijven service centrum:  voor burgers is er wel al 1 aanspreekpunt, nl het klanten contact centrum. Voor ondernemers nog steeds niet , ondanks de (on)nodige administratieve lasten die dit met zich mee brengt .( NB Nodig en onnodig tegelijk). Vanaf 2007 is begonnen met het bedrijvenloket , in 2008 zijn voorstellen ontwikkeld en nu in 2009 is het nog niet tot uitvoering gekomen. Wat BGE betreft moet hier meer vaart achter gezet worden.

Internationale betrekkingen  Hopelijk leveren contacten met China meer op dan alleen een lichtshow in de dierentuin. Voor ons is niet duidelijk welke financiële voordelen de gemeente Emmen echt kan behalen maar dat zal wel een kwestie van er in geloven of niet.

Revitalisering bedrijventerreinen: Het rijk en de provincie stellen naar onze mening terecht de eis dat verouderde terreinen eerst geherstructureerd en/of gerevitaliseerd dienen te worden alvorens nieuwe terreinen aan te leggen. Ze hebben goed naar ons geluisterd Eerst het bestaande op orde!!

Wijkeconomie graag uitleg over de ondernemersloketten zie blz 40  vallen ondernemers nu wel of niet onder het  bedrijvenloket?

Tuinbouw: Rundedal:  Wanneer kunnen we gerichte voostellen verwachten voor een radicale koerswijziging inzake de invulling van dit diepe dal.


3  veiligheid
Een onderwerp waar je volgens BGE en vele anderen beslist niet op moet bezuinigen. Ook de nazorg aan ex gedetineerden hoort erbij. Het kost nu geld maar levert het later weer op .
 BEN KWIJT Wat BGE verbaasd is dat ogenschijnlijk subsidiegelden worden aangewend voor betaling van gelden voor naamgeving van een sportarena . Graag een heldere uitleg over de geldstromen.

4 onderwijs en jeugd
Om de maatschappelijke participatie van kinderen vorm te geven moet er vanaf 2010 een brede pas komen waarin allerlei maatregelen en activiteiten kunnen worden gekoppeld. Een prima initiatief waar BGE zich goed in kan vinden.
Helaas moeten we ondanks het hoofdthema in dit jaar constateren dat er nauwelijks een inhaalslag gemaakt wordt. De jeugd heeft weinig te verwachten van dit college. 

5 bouwen wonen en milieu   
BGE heeft het College al meerdere malen gewaarschuwd voor de demografische ontwikkelingen en het verband met het moeilijk  vermarkten van de woningbouwambities .Het college heeft dat steeds als zwartgallig weggewuifd. De pagina’s 48,49 van de nota en de pagina’s  20,21en 22 van de bestuursrapportage tonen ons in een vloed van verhullende woorden  welke lapmiddelen als promotie, fondsen en afschrijvingen worden voorgesteld om de schade te beperken.  Als er eerder bijstellingen hadden plaatsgevonden was dit dan allemaal nodig geweest?


Wij maken ons zorgen over de verlening van bouwvergunningen voor de burgers die het maar niet voor elkaar krijgen om bijv.een blokhut in de tuin te plaatsen terwijl  een zakenpartner van de gemeente een giga woning in de achtertuin mag bouwen omdat het college geen zwaarwegende argumenten kan vinden om dit niet te staan.

BGE is van mening dat dit vaker gebeurd en noemt dat nog steeds willekeur. Wat ons betreft moet het mandaat van het college om vrijstelling te verlenen voor dit soort gevallen weer terug naar de raad, zodat alle schijn van vriendjespolitiek uitgebannen wordt.
Het zal niemand verbazen dat wij het initiatief van de minister om het bouwen in achtertuin tot 50%  snel mogelijk te maken wel toejuichen


6 Arbeidsparticipatie
Een tijdje gelden hebben we vragen aan de wethouder voorgelegd over de lvu banen bij Buurtsupport. Wellicht wil hij daar vandaag antwoord op geven.


9 openbaar gebied  amendement

10 zorg en welzijn
De invoering van een tijdelijk huisverbod heeft geleid tot nog al wat huisverboden de afgelopen maanden. Hoe reëel is de schatting van 45 gelet op de eerste maanden In Emmen en ook hier geldt dat de samenleving gebaat is bij een goede aanpak en zijn bezuinigen naar onze mening niet op zijn plaats.

De hogere huur van het welzijnswerk Emmermeer VZ dat was toch te voorzien en daar hadden eerder aanpassingen plaats moeten vinden  (zie aankondiging ontwikkeling hogere huren gesubsidieerde instellingen bij realisering MFA s ).
WMO

Destijds werden een aantal partijen in de raad neergezet als veel te pessimistisch. De ontwikkeling van de WMO laat echter zien dat  daar meer realisme aan ten grondslag lag dan politiek wenselijk op dat moment. In ieder geval is het zaak de wet zodanig uit voeren dat de burgers datgene krijgen waar ze recht op hebben.


12 inkomstenbronnen 
De algemene uitkering staat onder druk van de economische omstandigheden maar pakt voor Emmen nog relatief positief uit. Toch blijft op te lossen voor de komende jaren 1,1 3,6 5,4 en 4,6 miljoen euro waarin acceptabele tekorten zijn meegenomen.


In het algemene gedeelte heb ik al uiteengezet dat BGE dat een verkeerd uitgangspunt vindt: het is de hoogste tijd om rekening houdend met de omstandigheden de tering naar de nering te zetten waarbij absoluut voorrang wordt gegeven aan het op orde hebben van het bestaande . Daar hoort ook zeer zeker bij de huisvesting van het ambtelijk apparaat . Daar had in de bestuursrapportage best wat van opmerkt kunnen worden.

fractie BGE