Voorzitter,

De bel heeft geluid, het is geen vijf voor twaalf meer het is helaas vijf over twaalf. En dat betreuren wij zeer.


Treffend zijn de woorden van dhr Mug : zonder een forse en harde ingreep in de aansturing en het ambtelijk management van de organisatie is er zowel inhoudelijk als financieel weinig te verwachten… hoe fraai de notities ook worden geschreven of vormgegeven.

Juist deze constatering heeft BGE getroffen. BGE heeft al een aantal jaren steeds herhaald dat de EMCO trap van boven naar beneden schoongeveegd diende te worden. In dat opzicht  is BGE  content met het rapport .

BGE betreurt het wel dat het zolang heeft moeten duren alvorens er wordt ingegrepen en dit nemen wij de besturen ,colleges en gemeenteraden  ook kwalijk. Met de vanavond voorliggende begrotingswijziging kunnen wij instemmen.

Maar daarmee zijn we er nog niet

VZ het kan toch niet zo zijn dat alleen partijen als DOP en BGE en SP voortdurend signalen ontvangen over mismanagement en angst onder de medewerkers.


Er staan nog al een aantal pijnlijke constateringen in dit rapport.

Geen consequent en consistent leiderschap
Naar binnengekeerde organisatie die de oorzaak van problemen bij de buitenwereld zoekt


Te grote ambtelijke bezetting, overdreven regelgeving en stafdiensten die als belemmerd worden ervaren

Betuttelende en bevoogdende houding richting SW-werknemers
Disfunctionaliteit door zowel bezetting en een te sterke functiescheiding
Geen kostenbewuste organisatie

Wat BGE betreft passen hier de kwalificaties als mismanagement of wanbeleid bij.  Het rapport van Mug betreft de organisatie. BGE vindt nog steeds dat dit rapport een vervolg verdient en wel naar de  bestuurlijke en politieke inzet.

De eerste verantwoordelijken bij de EMCO zullen door middel van ontslag de pijn gaan voelen de komende tijd, maar hoe zit het met de eindverantwoordelijken, het college, de verantwoordelijke wethouder(s), de stuurgroep en het DB / AB van de EMCO?

De vragen die bij ons leven zijn:
In het rapport van de heer Mug is duidelijk geworden dat het gaat om jarenlang mismanagement.

Hoe kan het zo lang en zo mis gaan, zonder dat het DB / AB dit in de gaten heeft gehad? Of wist het DB / AB inclusief de vertegenwoordigers van de raden hier al die tijd al wel van? Of mochten AB leden niets naar buiten brengen?

Er heeft in februari 2008 een portefeuille wisseling EMCO in het college plaatsgevonden.


Waren de problemen toen echt niet bekend?
En wat te denken van de uitlatingen van de toen ex voorzitter (mrt 2008): dat hij zich de afgelopen jaren nadrukkelijk met de bedrijfsvoering van EMCO heeft bemoeid en dat de EMCO nu in rustiger vaarwater is terechtgekomen.

Ook toen werd terechte kritiek van onze zijde weggehoond en had het college het met het bestuur een goed overzicht van wat er moest gebeuren Het kan dus niet anders dan dat er wel degelijk sprake was van enige kennis over wat er gaande was.

Er zijn ons als raad steeds verbeterplannen voorgehouden de afgelopen jaren.
Heeft hierover nooit geen evaluatie en verantwoording plaatsgevonden van de EMCO directie richting het bestuur ?

En hoe kan het dat nu in tegenstelling tot de inzet van toen nu wel de harde weg bewandeld moet worden? Tellen alleen de oplopende tekorten mee?

Als raad moeten wij voornamelijk af gaan op de informatie die ons wordt verstrekt door college en het bestuur. De informatie zoals wij die de afgelopen jaren hebben gekregen liggen niet in lijn met de harde conclusies die dhr Mug in zijn rapport heeft getrokken.

Waarom hebben wij als raad nooit signalen ontvangen van het college die in lijn liggen met de conclusies van Mug? Was het college hiervan niet op de hoogte of is de raad doelbewust niet hierover geïnformeerd?

Hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen bij de EMCO en welke garanties hebben wij dat iets niet gebeurd bij andere onderwerpen?  Bijv informatie over lopende grote projecten als  Atalanta.

Wij vinden een nader extern onderzoek dan ook niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk. Wij zijn benieuwd naar de mening van de andere fracties hierover.

Ook zouden wij graag een reactie krijgen van het college over hoe zij aankijken tegen het rapport Mug en dan in relatie tot hun eigen verantwoordelijkheid van de afgelopen jaren.

Voorzitter, Tijdens de bijeenkomst in hotel Emmen verklaarde de voorzitter van de stuurgroep dhr Bijl dat de stuurgroep het rapport van Mug overneemt en zich aansluit bij zijn bevindingen.

Dhr. Mug noemt een zestal uitganspunten hoe de invulling in de toekomst zou moeten. Wat vind het college hiervan? Neemt die alle uitgangspunten over?

Wat BGE bevreemdt  is dat het rapport van Mug en de raadsbesluiten niet parallel aan elkaar lopen. Het college wordt geacht raadsbesluiten uit te voeren en het rapport van de heer Mug ligt niet in lijn met raadsbesluiten genomen in december 2008 en maart 2009.

Raadsbesluiten waarbij het college nadrukkelijk niet op de bevindingen van de heer Mug wilde wachten.

Een aantal verschillen willen wij hierbij noemen:
De heer Mug vindt dat gemeentelijk groenonderhoud zo veel mogelijk naar de EMCO moet.

In een raadsbesluit is echter in december 2008 anders besloten.
De heer Mug vindt dat de SW detachering onder de EMCO moet blijven. In een raadsbesluit van maart 2009 is echter besloten dat dit buiten het SW bedrijf moet vallen en naar bijvoorbeeld QWINK moet.


De heer Mug vindt dat zo veel mogelijk opdrachten van de gemeente naar de EMCO moeten. In maart 2009 is echter besloten dat de EMCO niet meer vanzelfsprekend gemeentelijke opdrachten krijgt.


De heer Mug geeft aan dat er ook zo veel mogelijk andere doelgroepen bij de EMCO moeten werken. Echter het college heeft de WWB bij de EMCO in 2008 weggehaald.

VZ  wat te denken van de uitlatingen van het college over aanbesteding. BGE heeft haar twijfel daaromtrent niet onder stoelen of tafels gestoken. Maar het bleef een verplichting. Het rapport duidt op het tegengestelde. Hoe is dat mogelijk en wat wil het college nu?

Tot slot,

En dan de 3 gemeenten die niet meer op dezelfde manier willen samenwerken en daarom tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling hebben besloten in maart 2009.

Het rapport van de heer Mug gaat er volgens ons van uit dat er 1 bedrijf blijft voor de 3 gemeenten. De 3 colleges ondersteunen het rapport.

Was de opheffing in dat stadium nu echt noodzakelijk?  BGE blijft volhouden van niet. De bestuursvorm is beduidend minder bepalend dan een zieke bedrijfsvoering.

NOOT: Zoals te verwachten is van de zijde van het college niet echt inhoudelijk gereageerd op de vragen en opmerkingen. Dat houden we dus tegoed voor de besprekingen in het najaar als het rapport wel status heeft.