Geacht presidium,

Hierbij willen wij als BGE u verzoeken het onderwerp EMCO / WSW op korte termijn, het liefst in mei 2009, gebundeld te agenderen voor de commissie Bestuur, Middelen en Economie.

In onze ogen zijn er op dit moment te veel tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in het EMCO- WSW dossier. Wij denken hierbij onder andere aan de volgende zaken:

• Het raadsbesluit over de verordening Groenonderhoud  2009 die blijkbaar niet wordt uitgevoerd en waar de gemeenteraad niet over is / wordt geïnformeerd.

• De toekomstvisie EMCO / WSW die de steun heeft van de 3 colleges, maar die voorbij gaat aan het besluit dat de 3 gemeenten in maart 2009 hebben genomen om ieder meer vrijheid te hebben in het eigen WSW beleid.

• Het plan van de heer MUG dat als nieuwe werkelijkheid door de gemeente naar buiten wordt gebracht terwijl deze op vele punten niet overeenkomt met het raadsbesluit “Aan de slag met de vermaatschappelijking van de WSW” van maart 2009.

• Het plan / rapport van de heer Mug dat uitgaat van ca. 50 minder ambtenaren, maar waarbij het aantal ontslagen ambtenaren hoger zal uitvallen als de 3 gemeenten,  niet blijven samenwerken in 1 bedrijf en als zij niet zoveel mogelijk werk uitbesteden aan de EMCO.

Als BGE kunnen wij deze onduidelijkheden en tegenstrijdigheden niet uitleggen aan de burgers, de EMCO-medewerkers en aan onszelf.  Zoals de EMCO directie verantwoordelijk is voor een goede bedrijfsvoering, zo zijn wij als politiek verantwoordelijk voor duidelijke en uitvoerbare besluiten.

Hier ontbreekt het dus op dit moment aan. U had veel van de problemen kunnen voorkomen door eerst het rapport van de heer Mug af te wachten. Als college heeft u echter besloten het niet noodzakelijk te vinden dit rapport af te wachten.

Omdat het in onze ogen niet wenselijk is om het elke maand over de EMCO te hebben, zeker in tijden dat er ook vele andere problemen de aandacht vragen, zouden wij u dan ook willen verzoeken om de volgende onderwerpen tezamen op de agenda van mei 2009 te zetten:

• Rapportage EMCO - 4e kwartaal 2008 en 1e kwartaal 2009
• Het rapport van de heer Mug
• De verordening Groenonderhoud 2009
• Kadernotitie: Aan de slag met de vermaatschappelijking van de WSW
• Gewijzigde begroting EMCO 2009

Wij zien deze onderwerpen los van de blauwdruk over het nieuwe SW bedrijf dat binnenkort ook nog op de agenda van de raad zal komen te staan. Echter zonder voorafgaande duidelijkheid over eerder genomen besluiten is het volgens ons niet mogelijk te praten over de blauwdruk van het nieuwe SW bedrijf.

Waarschijnlijk is een aparte vergadering meer dan wenselijk gezien de tijdsduur van de vergaderingen in maart over de EMCO en de WSW.

Graag zien wij uw reactie op ons verzoek zo spoedig mogelijk tegemoet.

Fractie: Burgerbelangen Gemeente Emmen

Wim Halm