Voorzitter,

Voor ons ligt het voorgestelde besluit beleidskader jeugdbeleid. Een beleidskader dat gericht is op de toekomst van jongeren maar ook op onze toekomst want de jeugd van nu is immers de toekomst van morgen. 

Als we kijken naar het verleden dan is BGE van mening dat jeugd een onderbelicht thema is geweest waarin nu een inhaalslag moet worden gemaakt. Het vorige jeugdbeleid is vastgesteld voor de periode 2002-2006.

Na drie jaar kunnen we eindelijk een nieuw jeugdbeleid gaan vast stellen maar waarom heeft dit zolang moet duren voorzitter? In onze ogen is dit een gemiste kans dat er de afgelopen drie jaar geen nieuw beleid is ontwikkeld voor een dynamische doelgroep als jeugd. De kreet stilstand is achteruitgang lijkt ons hierbij van toepassing.

BGE wil het ook een beetje van de zonnige kant bekijken en dat is dat er gewerkt kan worden aan een inhaalslag. Dit beleidskader is een verbetering t.o.v. het oude jeugdbeleid en het uitvoeringsprogramma draagt daaraan bij.

Toch ontbreken er in onze ogen nog een aantal zaken die onontbeerlijk zijn voor een goed jeugdbeleid.

In de commissie vergadering heeft BGE aangedrongen dat de jeugd er bij betrokken dient te worden om draagvlak voor dit beleid en uitvoeringsprogramma te krijgen. Inspraak van jongeren in de lokale politiek of in beleid dat voor hen van belang is zal de positie van jongeren versterken. Jongeren moeten betrokken worden bij wat er in de gemeente gebeurt en moeten hierin ook gestimuleerd worden.

Indien jongeren betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid zal dit de kwaliteit van beleid ten goede komen. Als beleid aansluit bij de belevingswereld van jongeren zal het meer kans van slagen hebben. Kortom; een win-win situatie voor gemeente en jongeren. Juist dit missen wij in dit beleidskader.

BGE betreurt dat het concept jeugdbeleid alleen is besproken met een kerngroep jeugd. In onze ogen is het een gemiste kans om een breed draagvlak te creëren voor dit beleid. Voorbeelden als een inloopavond, speeddating of een enquête waren in onze ogen prima middelen.

Hiermee wordt de jeugd betrokken bij het opstellen van nieuw beleid en kunnen wij ons voordeel hiermee doen. Het creëren van een win/ win situatie dus.

Om deze situatie wel voor de toekomst te krijgen dienen wij samen met de PvdA en het CDA een motie in voor een gemeentebreed onderzoek om de behoeften aan voorzieningen voor jongeren in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan willen wij dan terug zien in het uitvoeringsprogramma van 2010.

In het beleidskader jeugdbeleid wordt benoemd dat de jeugd meer en betere voorzieningen wil. Om te zorgen dat er draagvlak ontstaat voor de voorzieningen vinden het dus belangrijk de jeugd hierin actief te betrekken. Alleen vinden wij dit niet terug in de doelstellingen van dit beleidskader.
Daarom wil BGE de volgende doelstellingen toevoegen aan het voorgestelde besluit

Doelstelling 1: Voorzieningen aan jongeren aan te bieden die de leefbaarheid in wijken en dorpen verbeterd.

Doelstelling 2: Jongeren actief te betrekken bij het realiseren van de doelstellingen uit het jeugdbeleid.

Deze doelstellingen sluiten ook aan bij de motie.

In het voorgestelde besluit wordt gevraagd dit beleid voor maar liefst 12 jaar vast te stellen. De jeugd is een dynamische groep die snel veranderd en daarom vinden wij het niet wenselijk jeugdbeleid tot aan 2020 vast te stellen. Naar onze mening is dit beleidskader een eerste stap om meer te investeren in jeugd. Deze stap moet geen 12 jaar gaan duren. Wij dienen daarom een amendement in om het jeugdbeleid tot aan 2012 vast te stellen en de zojuist genoemde doelstellingen op te nemen in het jeugdbeleid.

Gezondheid wordt een steeds belangrijker thema in onze samenleving. De ‘Sonja Bakker Hype’ en het Ik kies bewust logo op voeding toont aan dat het gezondheidsaspect leeft in de samenleving. Tevens zien we ook steeds meer producten op de markt komen die gericht zijn op een gezonde levenstijl.

Gezondheid is niet alleen voeding maar ook juist bewegen. BGE maakt zich zorgen dat er in Emmen een laag percentage lid is van een sportvereniging. Navraag bij de afdeling sport leert ons dat dit college daadwerkelijk met allerlei middelen probeert de jeugd in beweging te krijgen.

De vruchten hiervan kunnen nu nog niet geplukt worden. Is het hiervoor nog te vroeg of bereiken de middelen de jeugd niet is onze vraag? Graag uitleg hierover van het college.

In het uitvoeringsprogramma wordt de methodiek Vet Cool gezond uitgevoerd om jongeren bewust te maken van goede voeding. Deze methodiek heeft in onze ogen een beperking dat het alleen voor de oudere kinderen van de basisschool is en de jongste van het voorgezet onderwijs. Naar onze mening is jong gedaan oud geleerd en daarom willen wij voorstellen de methodiek Lekker fit toe te passen.

Het voordeel hiervan is dat het lespakket te implementeren is van groep 1 t/m 8 van de basisschool en belangrijk is dat deze methodiek de mogelijkheid biedt vroegtijdig in te grijpen. De methodiek Vet Cool gezond moet in onze ogen voor het voorgezet onderwijs gaan dienen. Hierover dienen wij een amendement in.

Voorzitter,,

Voorgesteld besluit kan op waardering rekenen van onze fractie met de kanttekeningen die ik zojuist hebt gemaakt. Het is belangrijk dat dit beleid in een goede tempo wordt uitgevoerd zodat de jeugdigen van nu er ook van profiteren en dat er met de inhaalslag kan worden begonnen. Dit beleidskader is dan ook een eerste stap tot het verbeteren van het jeugdbeleid in Emmen.

Burgerbelangen Gemeente Emmen