Al meer dan 25 jaar wordt er in Emmer-erfscheidenveen aandacht gevraagd voor onderhoud en veiligheid van de beide fietspaden aan de noord en zz. van kanaal A.

De bevolking heeft de afgelopen jaren duidelijk laten horen dat ze niet tevreden met de huidige situatie. Een veel gehoorde oplossing is dat het fietspad aan de zz terug moet komen. BGE heeft de afgelopen jaren het fietspad op de agenda gehouden.

De aanleiding voor dit rapport is de motie die in november 2007 raadsbreed is aangenomen. In deze motie stond vermeld dat Veilig Verkeer Nederland in de tussenliggende periode te laten rapporteren over de veiligheid van de verkeerssituatie aan de noordzijde van Kanaal A. Aanleiding voor deze motie was dat er onduidelijk bestond over de verkeersveiligheid.

Voorzitter,
BGE heeft navraag gedaan bij Veilig Verkeer Nederland. Wij zijn in het bezit gekomen van een advies van VVN uit mei 2006. Dit advies is uitgebracht op verzoek van de EOP en is gemaakt voor de  herinrichting Kanaal A. Kan de wethouder toelichten in hoeverre de adviezen van VVN zijn meegenomen in de herinrichting. Vele malen heeft BGE in de commissies gevraagd wat de stand van zaken was met betrekking tot het onderzoek. Op maandag 9 maart in de commissie meldde wethouder Holman dat er voor Grontmij is gekozen voor een organisatie die snel kan werken. Het college heeft gekozen voor een echt onafhankelijke organisatie. 

Op verzoek van BGE heeft VVN op 2 april 2009 het rapport van 2006 geactualiseerd en is er ook gekeken naar de verkeersveiligheid ter plaatse. VVN heeft binnen vier weken tijd een advies uitgebracht over de verkeersveiligheid aan Kanaal A. Dit Rapport zal ook aan het college en raad worden toegezonden door VVN. Het rapport van Grontmij geeft duidelijk weer dat de burgers de huidige situatie als onveilig beschouwen. In tegenstelling tot het rapport van Grontmij staan er in het rapport van VVN wel oplossingen om de verkeerssituatie te verbeteren.

Voorzitter,
Hoe kan het dat BGE het rapport van VVN in vier weken op tafel krijgt terwijl het college dit in anderhalf jaar niet lukt. Is er überhaupt wel contact geweest tussen de gemeente en VVN?
BGE wil nu de werkelijke reden boven tafel hebben waarom het college van de raadsbrede motie is afgeweken.

Het bevreemd ons nog meer dat VVN nagenoeg gratis een rapport opstelt en dat van de Grontmij 17.500 euro kost. Waarom wordt een gerenommeerde organisatie als VVN buitenspel gezet?  Wij houden hier een rare smaak aan over

Tot zo ver het verleden,
Over naar het heden. Het rapport is in onze ogen goed leesbaar. De basis scholen ervaren de situatie als onveilig en vinden dat met de herinrichting de verkeersveiligheid is verslechterd. Vooral het  fiets en voetpad als een pad wordt voor de kinderen als onveilig ervaren.
Voorzitter 93% van de respondenten vindt dat het fietsen langs Kanaal A gevaarlijker is geworden doordat er een eenzijdige fietspad is gerealiseerd.

Belangrijke redenen hiervoor zijn:
.het fietspad is te smal en te druk.
.er wordt geen rekening gehouden met tegenliggers
. auto’s vanuit de opritten moeten door het eenzijdige fietspad beter opletten.

In totaal geeft 84% van de respondenten aan niet tevreden te zijn over de herindeling de
belangrijkste redenen staan in het rapport vermeld. Het rapport wat voor ons ligt vraagt om maatregelen. De huidige situatie wordt als onveilig ervaren en daarom zullen wij samen met de PvdA en het CDA tijdens de komende raadsvergadering een motie indienen om tot een oplossing te komen.

Tweede termijn.
Holman: à Keuze Grontmij : U zei op 6 oktober 2008 niet op de hoogte te zijn dat er een ander bureau (Grontmij) is ingeschakeld terwijl op 7 oktober 2008 de opdracht de deur uit is gegaan naar Grontmij.

Navraag bij Veilig Verkeer Nederland heeft ons geleerd dat er nimmer een beroep op hen gedaan is door de gemeente met betrekking tot de veiligheid situatie Kanaal A. Wat is nu de werkelijk reden dat ervoor Grontmij is gekozen terwijl u ook weet dat er bijna geen kosten zijn verbonden aan een advies van Veilig Verkeer Nederland.
Waarom is BGE steeds aan het lijntje gehouden, met de melding dat VVN is ingeschakeld voor een onderzoek.

Wethouder Holman erkende dat de motie niet is nageleefd en op de meeste vragen kwam geen antwoord.

 Verkeerssituatie Kanaal A te Emmer-Scheidenveen 2 april 2009

Burgerbelangen Gemeente Emmen