ImageHet nieuwe bestemmingsplan buitengebied gaat 77 oude bestemmingsplannen vervangen.

De actualisering biedt kans om in te spelen op nieuwe initiatieven. Deregulering vormt een belangrijk uitgangspunt van deze nota zodat er geen dubbele zaken worden geregeld.

Transparant, overzichtelijk en deregulering zijn voor BGE lijnen in dit bestemmingsplan die ons zeer aanspreken. De afgelopen jaren is BGE regelmatig geconfronteerd met zaken rondom vergunningverlening van bestemmingsplannen waarvoor een vrijstelling is verleend of een postzegelplannetje voor is ontworpen.

Enkele citaten uit de nota
 “Gelijkluidend beleid voor het gehele buitengebied biedt meer kans op kwaliteit en past in het kader van deregulering. Voorzitter, het woord gelijkluidend klinkt BGE als muziek in de oren, echter blijkt in de praktijk meestal dat dit maar een woord is voor nota’s en geen beginsel dat alle burgers van Emmen in de praktijk mogen ervaren.

Nog een citaat uit de nota:
“Het nieuwe bestemmingsplan zal door de moderne tijdgeest veel sterker ontwikkelingsgericht en flexibel zijn.”Een prachtige combinatie, gelijkluidend en flexibel. En hoe gaat dat dan vervolgens in de Emmense praktijk als het aan het college wordt over gelaten? Flexibiliteit kan gaan lijden tot willekeur omdat er door het college besluiten worden genomen over bijvoorbeeld vrijstellingen of postzegelplannetjes. Als BGE hebben wij geconstateerd dat met bijvoorbeeld schijnbedrijven en andere listen bestemmingsplannen worden omzeild en zo bouwvergunningen worden binnengehaald. De gewenste ontwikkelingsrichting is dus ook mede afhankelijk van de controle en handhaving die het college uitvoert en niet alleen van een plan.            

eMMen Maakt Meer Mogelijk,
Maar dit zou wel voor iedere Emmenaar in gelijke maten moeten gelden. De ene bouwaanvrager krijgt in Emmen alle medewerking om bijvoorbeeld  een giga grote woning in zijn achtertuin te plaatsen, omdat er volgens het college geen overwegende redenen zijn om de aanvraag te weigeren. Voor anderen geldt weer dat niets of bijna niets mogelijk is. Het verschil tussen beide groepen is meestal niet op inhoud gebaseerd.

In Emmen geldt helaas nog te vaak .
“het is niet wie je bent maar wie je kent om een bouwvergunning te krijgen.”  Ik zal uw een voorbeeld schetsen: De ene bouwaanvrager wordt de vergunning geweigerd omdat er nog geen beleid is en de ander krijgt wel vergunning omdat er niet op beleid gewacht kan worden.

Het ene dorp is af maar er kan een woning toegevoegd worden en in het andere dorp is af maar er kan geen woning toegevoegd worden. Het begrip openkarakter dichtkarakter, aantasting van het drentslandschap zijn zeer subjectieve begrippen die moeilijk meetbaar zijn. Als burgers door dergelijk argumenten geen medewerking wordt verleend stuit dit vaak op onvrede. BGE is akkoord met deze nota en wij wachten het definitieve plan vol verwachting af.

Maar het bestemmingsplan staat of valt met de invulling van de details, en de mogelijkheid van het college om hier weer vrijstellingen op te verlenen. het college bedenkt wel of niet wazige argumenten om de een wel in de vrijstellingsprocedure de ene iets te weigeren en een ander hetzelfde toe te staan.

BGE zal bij het uitwerken van het bestemmingsplan buitengebied extra alert zijn.