ImagePlaats: Emmer-compascuum

Datum: 29 januari 2009

Onderwerp: Vestigingsmogelijkheden grootschalige detailhandel

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen d.d. 29 Januari 2009
Gehoord hebbende de beraadslaging over agendapunt B1

Constaterende dat:
- Vrijwel nergens in Nederland is het beleid op dit punt zo strak meer is als in Emmen
- De verruiming van maatregelen zeer moeilijk te handhaven is
- Perifere detailhandel uitsluitend bouwmarkten, ABC, tuincentra, woninginrichting, keukens en sanitair omvat
- Emmen centrum een zeer gewaardeerd winkelcentrum is wat veel publiek trekt
- In het kader van deregulering van regelgeving het voor ondernemers aantrekkelijk wordt zich te vestigen in Emmen.


Overwegende dat:
- Winkels in Emmen centrum niet mogen verhuizen naar de perifere detailhandelzone en zodoende er geen verhuizingmogelijkheden zijn
- Er via internet een veel grotere bedreiging is voor de lokale ondernemers in Emmen centrum
- De 10 % omzet en de 15% v.d winkeloppervlakte aan branchevreemde producten een intensief en tijdrovende handhavingstaak is.
- Emmen de eerste gemeente is die afschaffing van regelgeving op dit gebied realiseert. Hiermee wordt de gemeente Emmen aantrekkelijk voor nieuwe ondernemers op het gebied van perifere detailhandel.

B e s l u i t :
Voor de handhaving van de bestemmingsplannen naar detailhandelsbedrijven op perifere
locaties als interim-beleid vast te stellen de verkoop van artikelen als nevenassortiment (grijze
en zwarte lijst) op perifere detailhandelslocaties op maximaal 100% van het verkoopvloeroppervlak, met een maximum 100% van de omzet te gedogen, voor de periode tot de definitieve vaststelling van geactualiseerde bestemmingsplannen voor deze locaties.


En gaat over tot de orde van de dag.

BGE    DOP   GROENLINKS

W.W.W Halm   A.W.J Schoo  J.Dijkgraaf