ImageIn commissie vergadering heeft BGE gepleit voor meer woningbouwmogelijkheden in Emmer-Erfscheidenveen. BGE is van mening dat de huidige invulling van nieuwbouw mogelijkheden in het bestemmingsplan te beperkt zijn.

BGE wil de burger graag meer mogelijkheden bieden als het gaat om nieuwbouw. Nu zouden wij een amendement op dit bestemmingsplan kunnen indienen. Alleen zou dit tot gevolg hebben dat er weer nieuwe procedures moeten worden opgestart en dat deze actualisatie vertraging oploopt.

BGE wil niet onnodig bestemmingsplannen vertragen omdat wij er altijd op hameren dat de actualisatie voortgang dient te maken. Daarom heeft onze fractie gekozen om een motie in te dienen.

In het verleden is met succes de woonwijk de Veenroede aangelegd in Emmer-Erfscheidenveen. Nu zijn er twee opties om meer woningbouwmogelijkheden te creeren. Optie 1 is lintvulling en optie 2 is het aanleggen van een nieuwe wijk. Nu kennen we de historie van de Veenroede en deze is tot grote tevredenheid van de EOP en de bevolking tot stand gekomen. BGE is voorstander om deze ‘Veenroede’ te gaan uitbreiden.

Dit standpunt wordt ondersteund door de Erkende overleg partner Emmer-Erfscheidenveen. Tevens is ons geattendeerd op een enquete die de EOP heeft afgenomen een aantal jaar geleden dat de bevolking van Emmer-Erfscheidenveen behoefte heeft aan een hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving. Deze mening van de bevolking vinden wij belangrijk en hebben deze daarom verwerkt in de motie.

Na vraag op de afdeling heeft ons geleerd dat er een aantal jaren geleden een woningbouwlocatie onderzoek is gedaan naar uitbreiding van de Veenroede genaamd Veenroede 2. Met deze wetenschap en de ondersteuning van de EOP gaat BGE een motie indienen om een ruimere en flexibele invulling te geven van het de woningbouw mogelijkheden  in Emmer-Erfscheidenveen.

Motie
Plaats: Klazienaveen
Datum: 30 oktober 2008 

Onderwerp: BESTEMMINGSPLAN EMMER-ERFSCHEIDENVEEN  

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen d.d. 30 oktober 2008.
Gehoord hebbende de beraadslaging over Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Erfscheidenveen" 

Constaterende dat: -De invulling van de woningbouwmogelijkheden in Emmer-Erfscheidenveen te beperkt is;

- Er in het verleden een woningbouwlocatieonderzoek is gedaan naar uitbreiding van de Veenroede, de zgn. Veenroede

2;- Vanuit de EOP en de bevolking draagvlak is voor ontwikkeling voor een uitbreiding van de Veenroede;-        
Op deze manier de woningbouwbehoefte ruimer en flexibeler vormgegeven kan worden 

Verzoekt het college:- De mogelijkheid uitbreiding Veenroede verder te onderzoeken, waarbij rekening gehouden wordt met de uitkomsten van de dorpsenquête van de EOP, waarin aangeven wordt dat er een behoefte is naar een hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving;

-  De raad hier over eind van het 1e kwartaal 2009 te informeren. En gaat over tot de orde van de dag.

BGE
R. van der Weide