ImageHierbij een reactie van de  fractie van BGE  naar aanleiding van een schrijven van uw fractievoorzitter van 3 november 2008.  De fractie van BGE is in het geheel niet gerustgesteld door het antwoord van de fractievoorzitter.

De reactie van uw fractievoorzitter vergroot zelfs onze ongerustheid. De ontvangen brief is afkomstig van uw fractievoorzitter, hoewel onze brief gericht was aan de gehele fractie.

De ondertekening en de vorm van de brief, volledig in de ik vorm,  doen ons vermoeden dat de brief als  een persoonlijke reactie van uw fractievoorzitter aan de pers is bedoeld en niet als  een reactie van  uw voltallige fractie aan de  fractie van BGE.  Wij betreuren het ten zeerste dat de fractie van BGE  geen antwoord in deze kwestie heeft ontvangen van de fractie van de PvdA, via bijvoorbeeld uw woordvoerder op het dossier dierentuin/theater, Yvonne Boxem.

                        
Onze bezorgdheid, zoals deze geuit  in de brief van 28 oktober 2008 van de BGE fractie aan uw fractie, over de dubbel functie van uw fractievoorzitter blijft bestaan. Zeker als er ten aanzien van het genoemde dossier ingrijpende beslissingen moeten worden genomen. Ons bezwaar en onze zorg betreft  in deze de functies van uw fractievoorzitter, voorzitter van de grootste fractie in de gemeenteraad de PvdA. Een raadspartij die  deel uitmaakt van het college. Gegeven het feit dat de brief niet door de PvdA woordvoerder belast met het dossier dierentuin/theater,Yvonne Boxem, wordt beantwoord, geeft te denken. De (zeer persoonlijke) reactie van uw fractievoorzitter versterkt bij ons de twijfel of hier werkelijk wel sprake is van de door uw fractievoorzitter geuite eigen  integerheid. In het verleden heeft hij zich bij stemming  over dit dossier niet teruggetrokken, zoals hij nu beweert wel te zullen doen.
 

Aangezien de integerheid, de algemene kennis en dossierkennis van de BGE fractie niet ter discussie stonden, zullen  we op de gedane aantijgingen en suggestieve uitlatingen van uw fractievoorzitter hier verder niet ingaan. We gaan er zoals al gezegd van uit dat de gedane aantijgingen en suggestieve uitlatingen de persoonlijke opvattingen van zijn van uw fractievoorzitter. Aantijgingen welke waarschijnlijk (evenals in het verleden vaker) buiten uw medeweten zijn gedaan, maar die niettemin ernstig en ongefundeerd zijn.

Wij  baseren deze stelling  mede op de inhoud van een telefonisch gesprek van uw fractievoorzitter, gevoerd met de fractievoorzitter van BGE. Tijdens dit gesprek deelde de heer Arends mee, dat indien BGE op deze wijze verder zou gaan, er in de toekomst geen enkel voorstel van BGE zou worden gesteund.
 

Het spreekt voor zich dat wij er van uit gaan dat al onze voorstellen door uw fractie op hun inhoud beoordeeld  zullen worden en niet selectief aan u worden voorgelegd door uw fractie voorzitter.U zult kunnen begrijpen dat wij als BGE fractie, na het lezen van de brief van  en het kennisnemen van telefoongesprek met uw fractievoorzitter, een duidelijke indruk hebben gekregen van het besef van integerheid van uw fractievoorzitter.

Mochten de door uw fractievoorzitter  aangegeven beweringen en aantijgingen  ook namens uw fractie zijn gedaan, dan vragen we aan uw fractie een formele onderbouwing en zullen dat ook in de gemeenteraad aan u vragen.
 

De fractie van BGE acht het nog steeds mogelijk dat er in het bewuste plantraject beslissingen moeten worden genomen die evident in het belang zijn van de gemeente, maar wellicht helemaal niet in het belang van de dierentuin en/of theater of andersom. In dat geval (en uw fractievoorzitter gaf het dilemma in zijn brief ook  aan) zal een integer raadslid, dat naast zijn raadslidmaatschap een dergelijk commissariaat vervuld, bij zorgvuldig functioneren één van zijn taken moeten verzaken. Bij het door uw fractievoorzitter opgevoerde standpunt van onthouding van stemming zou een dergelijk raadslid ons inziens beide taken verzaken.

Wij betreuren het verder dat u in dit geval niet handelt in overeenstemming met de, met uw instemming aangenomen, verordening verbonden partijen. In deze nota staat als belangrijk uitgangspunt dat; Deelname in, aansturing van en beheer van verbonden partijen is primair de taak en verantwoordelijkheid van het college. De raad stelt de kaders en toetst / controleert de uitvoering door het college. Tevens heeft de PvdA fractie nog met een uitgangspunt van deze nota ingestemd. Gemeentelijke vertegenwoordiging vanuit zowel raad, college, als ambtelijke organisatie in het bestuur (directie) en raad van commissarissen van privaatrechtelijk verbonden partijen is niet gewenst.

De BGE fractie vindt dat de belangen hier hoewel het formeel niet om een verbonden partij gaat zelfs van grotere orde zijn. Wij stellen vast dat uw fractievoorzitter door middel van het gestelde onze brief op de hoogte is van de eventuele consequenties die dit kan hebben in de besluitvorming van BGE en wellicht ook andere partijen, mocht hij vast blijft houden aan  beide functies. Met zijn houding  geeft hij ons inziens aan  lak te hebben aan het streven van de burgemeester om een raadsbrede steun te verwerven voor de plannen voor een nieuwe dierentuin en theater. Wij hadden als fractie  niet verwacht dat dhr. Arends voor eigen belang zou kiezen in deze kwestie. De door de burgemeester bepleitte raadsbrede steun voor het voorstel om daarmede sterker te staan voor cofinanciering wordt door de fractievoorzitter van de grootste partij in Emmen in gevaar gebracht.

Onze fractie heeft kenbaar gemaakt dat, volgens haar opvatting, personen met mogelijke tegenstrijdige belangen geen stem mogen hebben in de gemeentelijke besluitvorming rondom dierenpark / theater / centrum. In de brief van  28 oktober 2008 aan de PvdA fractie heeft onze fractie zijn zorgen geuit over een conflicterende situatie die  zich voordoet in uw fractie met betrekking tot de positie van de heer Arends.
 

Deze twee petten structuur is voor onze fractie een belangrijk argument om tegen te stemmen in de besluitvorming rondom het dierenpark/theater. Wij staan op het standpunt dat elke schijn van belangenverstrengeling vermeden dient te worden. Ook het onthouden van stem kan al de schijn wekken andere belangen te dienen.

Uw fractie heeft de mogelijkheid een belangrijk argument om tegen de planvorming dierentuin/theater te stemmen weg te nemen bij de 4e partij van Emmen.  Mocht dhr. Arends besluiten  één van beide functies neer te leggen dan verdwijnt er bij de fractieleden van BGE in elk geval een belangrijk argument om tegen te stemmen.  Met het ten koste van alles vast te willen houden aan beide functies brengt de fractievoorzitter van de PvdA in Emmen een raadsbrede steun en de daarmee sterkere positie aangaande cofinanciering in gevaar.


Wij zullen alsnog graag het standpunt van uw fractie via de betreffende woordvoerder vernemen. Zolang deze dubbel functie van raadslid en commissariaat blijven bestaan en de consequenties van het handelen niet transparant zijn, blijft bij de fractie van BGE de schijn van belangenverstrengeling bestaan en de fractie zal dit zeker mee laten wegen in de besluitvorming rondom het dierenpark/theater.

  I.v.m. de drukke politieke agenda van de afgelopen weken heeft de fractie niet eerder kunnen reageren.