Fout
  • JFolder: :bestanden: Pad is geen map. Pad: /home/bgemmen/domains/bgemmen.nl/public_html/images/dia/
Attentie
  • JW_SIG_PRG

 

Image

Het volgende betoog is met enthousiasme gehouden door Douwe Douwstra als fractievoorzitter namens de fractie van BGE  tijdens de begrotingsbehandeling maandag 3 november 2008.

In de pers vindt u hier helaas hooguit maar 1 zinnetje van terug.

de redactie van de BGE site. 

 

 

Voorzitter,

 We zijn inmiddels twee en een half jaar verder sinds de verkiezingen in 2006. Voor ons als fractie hebben we een tussenbalans opgemaakt waarin één woord als een rode draad door deze periode loopt. Namelijk ambitie… heel veel ambitie.

Aan ambitie ontbreekt het niet in Emmen, qua ambitieniveau vermoed je in een stad met toch zeker een omvang en grootte van Groningen of Eindhoven te wonen. Het college van burgemeester en wethouders verwoordde hun gedrevenheid en ambitie, bij het aantreden in 2006, in een bestuursakkoord. Enkele van deze ambities zijn:  In 2020 moet Emmen 120.000 inwoners hebben,  een hoogbouw centrum.  een nieuw theater en dierenpark moeten worden gerealiseerd, het Rundedal vol met glastuinbouw, een  vaarverbinding Erica-Ter Apel, invulling Emmen-Centrum, realisatie woonwijk de Delftlanden inclusief een peperdure promotie en een hagelnieuw station Emmen-Zuid.

 De drift waarmee deze ambitie moet worden getoond aan de buitenwereld kent geen grenzen. Een voorbeeld daarvan is de aankomst van de Vuelta in Emmen. Hoeveel geld het gaat kosten evenmin. De buitenwereld moet toch vooral weten hoe geweldig Emmen is, hoe Emmen vooral een grote stad is of lijkt. De broek van ambitie kan niet groot genoeg zijn.  

De eerste scheuren in deze te grote broek zijn al zichtbaar. De stekker die al bijna uit het Rundedal is getrokken, een groot gapend gat in het centrum van Emmen, stagnerende cijfers als het gaat om inwonersaantallen en woningbouwproductie. Het zeer matig vollopen van de Delftlanden. Kortom Emmen heeft al een beste scheur in de broek opgelopen. 

Onderwerpen als jeugd en vitaal platteland die ook hoofdthema’s zijn schieten er volkomen bij in. Ter illustratie, de hele uitstraling van deze begroting is gericht op Emmen-Centrum en de grote projecten die er spelen.  Bijvoorbeeld geen geld  voor een fietspad in Emmer-Erfscheidenveen. BGE en de bevolking zijn zwaar teleurgesteld dat er nog steeds geen onderzoek is geweest van 3VO zoals in de motie verwoord. Wel moet er in Emmen-centrum een perfect evenementenplein worden aangelegd waarin bij wijze van spreken geen marmeren tegel verkeerd mag liggen. Het gaat om evenredige verdeling van middelen  over de gehele gemeente en niet toegespitst op één dorp.

Daarnaast en dat geluid is hier ook al eerder gehoord krijgen wij in de loop der tijd twijfels bij de beheersbaarheid van de grote projecten te meer als relatief kleinere als het gemeentehuis al niet datgene oplevert wat het had moeten worden. T.a.v. de verplaatsing dierenpark, bouw nieuw theater en herontwikkeling Emmen centrum, stelt het college voor om met ingang van 2009 een extra bedrag van 800.000 euro beschikbaar te stellen. BGE zal hier niet mee instemmen. BGE is van mening dat voorkomen moet worden dat er veel geld op gaat aan plannenmakerij terwijl de haalbaarheid van die plannen nog op geen enkele wijze is onderbouwd, waarbij dan ook nog tevens eens geldt dat over die onderbouwing nog geen politiek oordeel is geveld. Daar komt bij dat de perikelen rondom de parkeergarage Willinkplein dit college toch ook te denken moet gevemegaprojecten. n in relatie tot plannen die qua investering maar ook uiteindelijke exploitatie lasten grote consequenties kunnen krijgen als het gaat om de financiële positie van de gemeente en daarmee haar burgers.

Overigens hebben wij het als een pluspunt ervaren, helaas gedwongen door de omstandigheden, dat de stekker uit Rundedal 2 getrokken gaat worden zo als het nu naar uitziet. Gelukkig is hier de kleermaker al aan het werk geweest .

Ook voor de overige bestuurlijke speerpunten geldt voor ons dat de focus te zeer gericht is op Emmen Centrum en de grote projecten.

Betreffende hoofdthema jeugd in dit bestuursakkoord willen wij als fractie het volgende opmerken. Bij de behandeling van de kadernota heeft BGE een aantal voorstellen ingediend t.a.v. het jeugdbeleid waaronder het amendement hangplekkennaturralycool.nl. Dit amendement van BGE hield in dat er 4 hangplekken werden gerealiseerd voor de hoofdkernen in de gemeente. Dit amendement kon niet op veel steun rekenen. Nu komen de PvdA en het CDA juist met een actieplan jeugd waarin gepleit wordt dat jongeren een eigen plek kunnen krijgen. Waarom heeft men dan niet ingestemd met het amendement in juni? Omdat deze partijen nu willen pronken met andermans veren. Wij vinden dit zeer onhoffelijk om maar eens in pvda termen te praten. In BGE termen heet deze overname plagiaat. Wat wel als positief ervaren is bij ons is het gegeven dat PvdA en CDA met ons van mening zijn dat het college te weinig inzet heeft gehad op dit thema.

Weer terugkomend bij het benoemde hoofdthema jeugd. De benoeming tot hoofdthema heeft altijd op steun van BGE kunnen rekenen. Waar BGE minder waardering voor heeft is de uitvoering hiervan. Het accent is in 2009 gelegd op het thema jeugd maar naar mening van onze fractie is in de jaren dat hierop het accent niet is gelegd er te weinig gerealiseerd voor jongeren.

In het algemene marketing- en promotiebeleid van de gemeente Emmen staat in 2009 het thema Jeugd centraal. In de bijbehorende campagne komt het accent daarbij te liggen op Emmen als aantrekkelijke leefomgeving voor jeugd. Een gemeente die voorzieningen voor jongeren heeft waar nog geen derde tevreden over is. Een jongerenraad die hier de vuile was komt ophangen omdat er te weinig voor jongeren is te doen in deze gemeente. Hoe wil je hier de promotie op leggen. Omdat er toevallig een Vuelta naar Emmen komt??? Dit is slechts eenmalig en de Vuelta wordt hier misbruikt om te zeggen dat er een aantrekkelijke leefomgeving is voor de jeugd. Inhakend op de Vuelta. BGE vind het onbegrijpelijk dat er 4 ton wordt uitgetrokken om een tak van sport te promoten die verwilderd is door leugen en bedrog en de dopingperikelen. BGE wil niet dat Emmen daar mee geassocieerd wordt.

 De jeugd wil structurele voorzieningen en een aantrekkelijke leefomgeving. Besteedt het geld van deze promotiecampagne liever om de leefomgeving en de voorzieningen van jongeren beter te maken.

Verder is het voor BGE onbegrijpelijk dat de effectindicator voor jongerenvoorzieningen op 28% ligt. Dit is juist een te lage ambitie. Hier moet de kleermaker juist een verruiming aanbrengen. Emmen loopt over van ambitie als het gaat om groeien en groot worden tot Emmen city. BGE vindt dat Emmen zich moet ontwikkelen tot jongerengemeente. Het moet aantrekkelijk worden voor jeugd en jongeren om zich te vestigen en te blijven in de gemeente Emmen. Emmen kent een hoge vergrijzing in vergelijking met  de rest van dit land. BGE dient daarom een motie in om het college onderzoek te laten verrichten hoe de gemeente zich als jongerengemeente op de kaart kan zetten en moet resulteren in een actieplan ‘Emmen als jongerencity’. Om dit actieplan alvast voeding te geven wil BGE structureel het fonds jeugdbeleid verhogen met 0,5 miljoen euro.

Cultuur en evenementen.
Als het om kunstwerken gaat (al dan niet in verband met Emmen promotie) vindt BGE nog steeds dat de poorten van Emmen wel erg duur gaan worden en dat een goedkopere oplossing a la poort van Drenthe in Coevorden of het TT monument had kunnen volstaan. De rest van het geld had dan deels bestemd kunnen worden voor het onderhoud in het openbaar gebied, bijvoorbeeld het kunstwerk van de Emmense kunstenaar Wessel Dijkstra voor de bibliotheek.

Beleidsintenties per programma. Op pagina 27 wordt een vrijval gemeld investering openbare verlichting van € 17.000,00. Deze kan wat BGE betreft worden gebruikt ter versterking van verlichting van het fietspad Erica - Klazienaveen waar veel jeugd gebruik van maakt in de avonduren. Hierover zal BGE in tweede termijn met een voorstel komen.  

Het programmaplan
De deregulering wordt voortgezet in 2009 een prima zaak. Maar, houdt bij de regelgeving goed in het oog dat de bestaande regels voor iedereen gelden en dat de handhaving serieus ter hand genomen wordt. Ook hier weer de vraag naar de personele kosten om de 126 gevallen niet weg te laten met de negatieve uitstraling die dat heeft. BGE wil dat de klachten voor burgers serieus afgehandeld worden. Het kan en mag niet zo zijn dat er een jaar lang steeds gezegd wordt binnen 14 dagen wordt het verholpen. Wil je bij bevolking draagvlak krijgen voor grote projecten dan moet je het bestaande goed op orde hebben. In dat geval heeft de kleermaker minder werk.

Economie en werkgelegenheid
Werkgelegenheid blijft voor ons prioriteit nummer1
De doorwerking van de wereldwijde crisis zal ook in het Emmense merkbaar worden maar wij zijn er van overtuigd dat het onderwerp de volle aandacht van de portefeuillehouder en het college heeft. Wel al vast de opmerking dat wij er rekening mee houden dat 1 van de door ons overigens niet onderschreven voedingsbronnen van het fonds sociale infrastructuur t.w. de overschotten op de Wwb wel eens droog zou kunnen komen te vallen.

En vergeet niet dat werkgelegenheid de belangrijkste pijler voor bevolkingsgroei blijft als het gaat om de verdere ontwikkeling van de gemeente. De grote projecten staan momenteel niet onder druk van de crisis zo wordt ons voorgehouden, maar wat BGE betreft is de nodige waakzaamheid geboden, her en der gaan stekkers er uit en treedt er stagnatie op bij de uitvoering. Emmen zal wat dat aangaat er naar onze mening beslist niet als enige aan ontkomen. Risicomanagement en beheersing van de processen moeten gewaarborgd zijn en Emmen blinkt daar tot nu toe niet echt in uit.

Veiligheid
Fysiek, sociaal en verkeer; alles komt samen en moet worden versterkt. Ook hier speciale aandacht voor de jeugd en dat is op zich wel terecht maar vergeet de opvoeders niet, die geven de eerste voorbeelden. BGE is een voorstander van een harde aanpak van criminaliteit. Verder draagt ook regelmatig en stelselmatig onderhoud bij aan het versterken van de veiligheid in het openbaar gebied.     

Onderwijs en jeugd
Het elektronisch kinddossier wordt niet verder uitgebreid ingevoerd en beperkt zich tot en met jeugdzorg. Graag horen wij van het college of zij nog stappen gaat ondernemen tegen het zwichten van de minister voor jeugd en gezin en de ministerraad om niet uit te breiden mede om reden dat de diverse beroepsgroepen een bloedhekel hebben aan een dergelijk dossiervorming en liever de mondelinge overdracht handhaven. Dit terwijl recent opnieuw is gebleken dat de zaken niet voor elkaar zijn en dus mondelinge overdracht ook niets toevoegt. Voor ons een volstrekt achterhaalde situatie. Het is van de zotte dat de belangen van een kind achtergesteld worden om reden als net uitgesproken.

De onderwijsvoorzieningen in de Delftlanden; zijn de leerlingenprognoses nog valide of moeten deze bij het trage vollopen van de Delftlanden herzien worden?  

Onder risico’s wordt gewag gemaakt van niet in de begroting opgenomen kosten van het verhelpen van de gebreken die aan het licht kwamen bij het verlenen van gebruikers- vergunningen. De kosten zijn al wel bekend waarom dan als risico opgenomen? Pag 69

Bouwen, wonen en milieu
1 integrale vergunning met 1 loket, 1 bevoegd gezag en 1 handhavende instantie; de zogeheten omgevingsvergunning. Dus, zij het met vertraging, maar deze droom van BGE komt uit.
Samen met een transparant welstandsbeleid ( maximaal welstandsvrij) dat nog even op zich laat wachten weet dan iedereen waar hij aan toe is. Er is een vergunning en er wordt gehandhaafd en 126 nieuwe gevallen gaan zich niet voordoen. Geweldig.  

Arbeidsparticipatie. 
Met de vakbonden zijn wij van mening dat werk moet lonen met andere woorden het aan werk zetten van mensen met behoud van uitkering mag slechts zeer beperkt en van korte duur zijn. Daarnaast blijft BGE voorstander van blijven bieden van een beschutte werkplek voor hen die dat nodig hebben. Dat straks uitgegaan wordt van wat iemand kan buiten het beschutte heeft onze instemming maar neemt niet weg dat we de sociale plicht houden  om ook op dat vlak mensen niet buiten te sluiten.
Over de EMCO; een grondige schoonmaakbeurt met in achtneming van de elementaire schoonmaak regels blijft nodig.

De voedselbank en de megaprojecten.
Zoveel investeringen en de voedselbank blijft nodig; een teken aan de wand. Kan de wethouder aangeven  wat de gemeente wil gaan bijdragen  aan de voedselbank?

Schuldhulpverlening  Vaak horen we hier kritische geluiden over het niet goed gaan. Ziekte, wachtlijsten enz. Ik wil hier op dit punt nu iets positief melden . Enige tijd geleden had ik het genoegen om voorgelicht te worden over de mogelijkheden van schuldhulp in de gemeente Emmen. In een korte en heldere uiteenzetting werd aan leken uit de doeken gedaan wat op dat vlak kan maar ook wat beslist niet kan. Verhelderend en duidelijk. Van harte aanbevolen voor een ieder die wel eens tegen schuldsituaties aanloopt.

Verkeer en vervoer
Strategisch hoofddoel van het openbaar vervoer; Tenminste het behoud van de huidige positie van het openbaar vervoer. Naar de mening van BGE is hier sprake van een te lage ambitie. Hier zou de kleermaker juist een verruiming in de broek moeten aanbrengen. Een uitbreiding zoals BGE deze verwoord heeft in een motie die door de raad is aangenomen vinden wij getuigen van uitbreiding van de huidige positie, de zogenaamde ‘zuidlus’; Nieuw A’dam,  Erica, Schoonebeek en Klazienaveen.

Voeg daar goede fietsenstallingmogelijkheden over de hele gemeente aan toe en wie weet gaat er meer gebruik gemaakt worden van openbaar vervoer. MOTIE Met name in de dorpen liggen de haltes ver uit elkaar. Wij zien regelmatig fietsen op de grond liggen ipv netjes gestald omdat er geen stallingsmogelijkheden zijn.

Sport recreatie en cultuur 
De huidige trend is meer korte vakanties en toeristische overnachtingen. Hier kan op ingespeeld worden door het verlenen van medewerking aan potentiële ondernemers uiteraard aan de hand van de bestaande regelgeving en bestemmingsplannen.

Gelet op de realisatie van het geplande aantal overnachtingen hadden wij een bijstelling van de ambitie verwacht wellicht is dat bij de begroting 2010 het geval wij wachten af .

Sporten voor jongeren
Wij zien dit graag uitgebreid met het opnieuw invoeren van schoolzwemmen. Hierover zal BGE een voorstel indienen.  

Openbaar gebied
Op herhaling: Het onderhoud laat nog steeds te wensen over. De geluiden uit de EOP’s; we mogen wel praten maar er wordt niet echt geluisterd. De vrijheid van de EOP’s om de budgetten in te zetten mag niet van de zijde van de gemeente ambtelijk geblokkeerd worden. Op dit moment is er geen actuele inventarisatie van de onderhoudstoestand van het openbaar gebied. BGE wil dat er een lijst komt met de  beoordeling van het openbaar gebied in de gemeente Emmen. Deze lijst moet er voor gaan zorgen dat er een evenredig beeld van het groenonderhoud ontstaat.

Zorg en welzijn
Voorop blijft staan; iedereen doet mee. Als het om inspraak gaat dan ook over de volle breedte en niet verengen tot een belangenverstrengelde constructie in een WMO raad maar dat standpunt was u al bekend. BGE is van mening dat, als de nieuwe aanbesteding van hulp bij het huishouden risico’s in de vorm van extra lasten met zich meebrengt, we dat moeten accepteren. Er moet niet op die wijze bezuinigd worden op de nodige zorg.  

Verder zijn wij tegen het voeden van het fonds sociale infrastructuur met Wmo middelen.
De incidentele overschotten zullen behouden moeten blijven voor de WMO en niet in het EMCO gat gekieperd worden. Wat het fonds sociale infrastructuur betreft, hierover dienen wij samen met de DOP een amendement in.

Bedrijfsvoering
Voorzitter, BGE roept raad en college op de in de ogen van BGE dreigende explosie van de personele lasten een halt toe te roepen. In deze begroting gaat het college voor het jaar 2009 uit van iets meer dan 61 miljoen euro aan personeellasten. Aan FTE wordt begroot 1010, weliswaar inclusief een klein aantal tijdelijke krachten, maar toch. Wanneer we de verzelfstandiging van RAP en de gemeentelijke reiniging nog even in herinnering roepen dan hadden we het toen over 103 FTE, zo meent de fractie van BGE zich te herinneren. M.a.w tel deze nou eens op bij de 1010 FTE door het college begroot en we gaan over de 1100 FTE

BGE wil de personele lasten van de gemeente Emmen terugbrengen op het niveau 2007, gecorrigeerd voor de loonsomverhoging in de periode 2008 en 2009. In 2007 bedroegen de personele lasten volgens de jaarrekening over dat jaar 53,8 miljoen euro. Uitgaande van 3,5% loonsomstijging in 2008 en 2% in 2009 wil BGE in 2009 vasthouden aan een totale personele last van 56,8 euro in plaats van de door het college begrootte 61 miljoen euro. 

De structurele besparing van 4,3 miljoen euro t.ov. het geen het college voorstelt, wil BGE voor 2,3 miljoen euro aanwenden voor het beperken van de door het college voorgesteld lastendruk verhoging. Beperken van de lokale lasten is goed voor de portemonnee voor de burgers van deze gemeente. Beperking van de lastendruk creeert ruimte voor consumptie, consumptie die we nodig hebben teneinde te voorkomen dat we in een langdurige recessie gaan terecht komen. In de tweede termijn zullen wij met voorstellen komen voor de resterende 2 miljoen.

In de begroting van 2008 is uitgegaan van een gemiddelde loonsomstijging van 3,5%, zie blz 281 van de begroting. In de begroting van 2009 houdt het college rekening met een gemiddelde loonstijging van 2%, zie blz 249 van de begroting. Wellicht is overigens nog een grotere besparing mogelijk dan de besparing die BGE mogelijk acht. Op blz. 250 van de begroting 2009 schrijft het college dat de personeelslasten in 2009 met 1,1 miljoen euro toenemen. Dit is een stijging van 2%. Wanneer 1,1 miljoen euro een stijging van 2% is , dan bedragen de personele lasten in 2008 blijkbaar 54,8 miljoen euro. Te samen met de verhoging van 1,1 miljoen hebben we het in 2009 dus over een totale personele last van 54,8 + 1,1 = 55,9 miljoen euro. Een verschil van ruim 5,1 miljoen euro t.o.v. de 61 miljoen personele lasten waar dit college vanuit gaat. Snapt u het nog ?

Voorzitter, niet alleen de broek is veel te groot maar ook de broekriem moet dus worden aangehaald

klik op plaatje voor vergroting 

{gallery}dia/{/gallery}