De lokale Emmense politiek is al tientallen jaren in 4 categorieën in te delen.

1. De PvdA , die van oudsher de macht heeft, de laatste keer op het nippertje door het landelijke zgn. Bos-effect.

2. De partijen die de PvdA aanvullen om tot een meerderheid te komen, en die hierbij vaak hun eigen gedachtengoed verloochenen, om toch maar bij de Pvda aan te mogen schuiven (CDA b.v.).

3. Partijen die denken en hopen dat als zij niet al te afwijkende standpunten naar buiten brengen, ze misschien na de volgende verkiezingen bij de PvdA in het college mogen aanhaken (VVD b.v.).

4. Partijen die hun beginselen als uitgangspunt nemen en aanvaarden dat dit het risico meebrengt niet bij de genoemde categorien 2 en 3  te behoren.

27 oktober 2008 schreef de fractie van BGE een brief  aan de PvdA fractie. Het onderwerp was hierbij het voorkomen van mogelijk tegenstrijdige belangen bij de besluitvorming van het project dierenpark / centrum / theater. 

In het Dagblad van het Noorden van 29 oktober gaven 7 van de 8 partijen een reactie op de brief van BGE. 

De PvdA vond  bij monde van fractievoorzitter Bouke Arends de inhoud van  brief van BGE een vorm van chantage met het gebruik van dreigementen. De functies van de fractievoozitter waren echter het onderwerp van de brief, de fractievoorzitter werd niet persoonlijk aangeschreven, maar de fractie, en dus kon men verwachten dat als er een eerste reactie wordt gegeven op zo'n gevoelig onderwerp het een reactie namens de hele fractie zou zijn. De reactie zoals die er nu ligt lijkt juist weer van zeer persoonlijke aard en getuigt van een kort lontje bij de schrijver. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet zullen we maar concluderen.

Het onderwerp, de rol en positie van de Arends als fractieleider,  blijkt voor 4 andere fracties iets ingewikkelder te liggen. De relatie die BGE legt met mogelijke belangenverstrengeling  gaat voor hen duidelijk te ver en is te veel op de persoon gericht. Door 2 van de  4 fracties wordt deze  kritiek op BGE onderbouwd met het argument  dat de schijn van belangenverstrengeling altijd op de loer ligt en niet wenselijk is. In Heerlijk Helder Nederlands hetzelfde als: “we zijn het eigenlijk wel met BGE eens”. 

De 2 partijen die de huidige positie van fractieleider Arends helemaal geen probleem vinden, hebben dit jaar (net als alle andere partijen) wel ingestemd met de nota “verbonden partijen”, waarin gesteld wordt dat het onwenselijk is dat raadsleden een bestuurlijke functie vervullen bij organisaties waar de gemeente een sterke (financiële) band mee heeft. Formeel is het dierenpark geen verbonden partij, de verhoudingen tussen gemeente en dierenpark zijn echter zo goed als hetzelfde als bij een verbonden partij.

De financiële belangen van de gemeente zijn zelfs vele malen groter dan die bij andere verbonden partijen. In Heerlijk Helder Nederlands zijn de reacties van de 2 partijen hetzelfde als: “we weten wel dat  bepaalde tegenstrijdige belangen niet kunnen, we steunen dit ook in theorie en op papier, maar mocht iets dergelijks zich in de praktijk voordoen dan doen we er liever maar niet te moeilijk over, want wie zoet is mag misschien  ..... 

1 partij was niet voor commentaar bereikbaar. 

Natuurlijk had de fractie van BGE ook een brief kunnen sturen aan de PvdA fractie met de tekst: “...in uw fractie van de PvdA doet zich mogelijk een situatie van belangenverstrengeling voor,  bij de besluitvorming  over het project dierentuin / theater / centrum, vanwege een persoon in uw fractie die mogelijk tegenstrijdige belangen heeft bij de besluitvorming over dit project,  omdat hij naast raadslid ook nog een functie vervult  bij een organisatie  die onderdeel is van de besluitvorming. Wij zouden u willen vragen of u zou willen nagaan om welke persoon en organisatie het gaat en u verzoeken tijdig dit probleem uit de wereld te helpen.....” Als het zo zou zijn geformuleerd, was het wel erg krampachtig gedepersonifieerd, maar had men het verwijt van op de persoon te spelen niet kunnen maken. Ik vraag me af of zoveel krampachtigheid wel bij BGE past. 

BGE zal voorlopig bij de categorie 4 van de in Emmen actief  zijnde politieke partijen horen en dat is niet iets om je voor te schamen. Het is zelfs de belangrijks reden waarom wij zijn opgericht. De hierbij behorende nadelen moeten we dan ook maar gewoon accepteren.  

Valt BGE in deze zaak niets  te verwijten? Misschien zijn ons in deze zaak 2 dingen te verwijten, dat we er niet eerder mee zijn gekomen en dat we er niet als eerste mee zijn gekomen. In deze zaak verdient het Dagblad van het Noorden eigenlijk alle lof en niet de politieke partijen in Emmen. Journalist Gerard de Kleine van het Dagblad van het Noorden kaartte in juli van dit jaar het probleem over de dubbele pet van de heer Arends als eerste aan. Op de BGE site kunnen veel kritische stukken over deze journalist worden gevonden, maar in deze zaak heeft hij gedaan wat een journalist behoort te doen. 

Voor een beter begrip van de Emmense politiek is het belangrijk om voor je zelf na te gaan tot welke categorie partij de woordvoerder die iets beweert hoort alvorens het beweerde te duiden.Zelf heb ik daar veel baat bij gehad. Want wie zoet is mag (misschien) met de PvdA meedoen, blijkt voor veel partijen in Emmen nog steeds een belangrijke drijfveer te zijn voor hun politiek handelen.En dat de PvdA wie stout is nogal eens de roe wil geven moge ook duidelijk zijn al geloven we eigenlijk niet meer in die Sinterklazen. 

Bos-effecten in de PvdA komen zo nu en dan voorbij maar ze duren gelukkig maar kort. Op eigen gelegenheid zal de PvdA Emmen naar ik verwacht in 2010 haar positie niet meer kunnen vasthouden. Wellicht is er hoop op een wat eerlijker en spannender coalitievorming in de toekomst. 

Henk Menger

steunfractie BGE