ImageBGE wil eind aan explosie personele lasten gemeente

BGE wil de personele lasten van de gemeente Emmen in 2009 terugbrengen op het niveau begroting 2007 gecorrigeerd voor de loonsverhoging in de periode 2008 en 2009. In 2007 bedroegen de begrootte personele lasten in totaal 52,1 miljoen euro.

Uitgaande van 3,5% loonstijging in 2008 en 2009 wil BGE in 2009 vasthouden aan een totale personele last van 56 miljoen euro in plaats van de door het college van PvdA en CDA begrootte 61 miljoen euro. Het voorstel van het college bedraagt maar liefst een stijging van 17% t.o.v. 2006.

De structurele besparing van 5 miljoen euro wil BGE deels aanwenden door de lokale belastingdruk dit jaar niet of maar zeer beperkt te laten stijgen. BGE zal het college vragen aan te geven welke bedragen gemoeid zijn per 1% punt minder stijging van de lokale lasten. Volgens BGE verhoudt de ontwikkeling van de personele lasten van de gemeente zich totaal niet met de ontwikkeling van het inwonertal 0,74% en anderzijds de inkomsten van de gemeente. Deze inkomsten zijn met maar liefst 8,31% toegenomen. Voor beide geldt t.o.v. 2006. Noot voor de redactie: Toelichting van de berekeningen. De jaarrekening 2006 gaf aan dat de totale lasten voor personeel (incl voormalig personeel) 50,8 miljoen euro bedroegen. Het totaal FTE’s bedroeg dat jaar afgerond naar boven 915. Gemiddeld per FTE een last van 55.517 euro.

De begroting 2007 ging uit van een totaal van 52,1 miljoen en 945 FTE’s. Een toename van het aantal FTE’s van 30 t.o.v. 2006, de lasten per FTE gingen omlaag naar 55.137 euro.  Voor de begroting van 2008 werd uitgegaan van 984 FTE’s inclusief 21 FTE tijdelijk. De totale lasten werden, inclusief tijdelijke personeel, begroot op 57 miljoen euro. In twee jaar tijd, t.o.v. de jaarrekening 2006 een stijging van ruim 12%. Wanneer we de lasten van het tijdelijke personeel buiten beschouwing laten (waarbij we uitgaan van gemiddelde salarislasten/FTE) dan hebben we het over een stijging van 9,9%. En dan nu de begroting 2009.


De totale personele lasten worden voor dit jaar begroot op 61,1 miljoen euro. Een stijging t.o.v. het jaar 2006 van 20,3%. Wanneer ook hier de tijdelijke krachten achterwege worden gelaten dan bedraagt de stijging t.o.v. het jaar 2006 8,2 miljoen euro, ruim 16% t.o.v. dat jaar dus.  

Het inwonertal van de gemeente Emmen bedroeg in 2006, 108.592 inwoners. Voor 2009 109.400. Een stijging t.o.v. het jaar 206 van 808 inwoners , dat is 0,74%. In 2006 bedroeg de personele lasten van de gemeente gemiddeld 491 euro per inwoner. Voor 2009 wordt uitgegaan van 558 euro gemiddeld per inwoner. Een stijging in die periode van 13,7 %. 

De totale baten van de gemeente bedroegen in 2006 325 miljoen euro. Voor 2009 wordt uitgegaan van 352 miljoen euro, een stijging van 8,31 %. In diezelfde periode stijgen de personele lasten met 20,3% en het aantal inwoners met 0,74%.


BGE