ImageGeachte leden van de raad,


Op 25 juni zijn tijdens de raadsvergadering door de fractie van BGE vragen gesteld over de stand van zaken handhaving en vergunningverlening op het geluidsportcentrum Pottendijk en de regelmaat van wegafsluitingen/verkeersbesluiten rond het geluidssportcentrum. Aan u is een schriftelijke reactie toegezegd.


Onder verwijzing naar de diverse aspecten in de beantwoording van eerdere vragen op grond van het Reglement van Orde over dit onderwerp van 4 maart 2008 (zie bijlage) delen wij u het volgende mede:


"3a wonen"
Er is geconstateerd dat bij het Kartcentrum op de Pottendijk wordt gewoond; op 24 april 2008 is een principeverzoek ontvangen voor legalisatie van een bedrijfswoning. Legalisatie is niet eenvoudig omdat het toestaan van wonen op een geluidsgezoneerd gebied een complex vraagstuk is. Dit verzoek is daarom nog in onderzoek.


"5e bouwen"
Voor alle overige bouwwerken op het kartcentrum zijn op 19 maart 2008 bouwaanvragen ontvangen. Voor het juryhuisje en de container zijn nog geen vergunningen verleend. Dit loopt samen met een artikel 19 lid 1 WRO-procedure voor een loods. Hiervoor is 9 mei 2008 een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Binnen die vrijstellingsprocedure is ook een uitbreiding van een sanitaire ruimte meegenomen welke in vooroverleg uit 2003 (2003.1323) was aangevraagd. De aanvrager heeft echter besloten de aanvraag voor deze loods niet te formaliseren en een gewijzigd plan in te dienen.


Voor de nog niet vergunde bouwwerken bij het Schiet- en Jachtsportcentrum is op 19 maart 2003 een bouwaanvraag ingediend; er zijn nog geen vergunningen verleend. Deze worden zo mogelijk betrokken bij de procedure ex artikel 19 lid 1 WRO om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied gemeente Emmen" voor de uitbreiding van een schietbaan aan Veenakkers 30 te Emmer-Compascuum.
Inmiddels is geconstateerd dat de tijdelijke brug voor ontsluiting van het parkeerterrein bij de motorcrossbaan nog aanwezig is. Hiervoor is geen bouwvergunning verleend; de eigenaar wordt hiervoor aangeschreven.


"5g lozen afvalwater"
Doordat het in planning lag om de Pottendijk te voorzien van riolering heeft dit punt minder prioriteit gekregen. De aanleg van riolering is opgenomen in de aanbesteding Riolering Buitengebied. Uitvoering is gepland voor medio 2009.


Naast deze vragen over vergunningverlening/handhaving zijn door BGE vragen gesteld over de regelmaat van wegafsluitingen/verkeersbesluiten rond het geluidssportcentrum. Desgevraagd zijn deze vragen op 14 september per mail nader toegelicht door BGE. Het gaat om het gebruik van de straat als parkeerstrook en of dit in overleg gebeurt met de gemeente. Meer in algemene zin is de vraag of het met of zonder vergunning toegestaan is openbare wegen af te sluiten ten behoeve van het betaald parkeren voor een private organisatie. Tot slot de vraag of hier op gehandhaafd wordt.


Er is geen parkeerverbod ingesteld aan de Pottendijk/Veenackers. Het is dus mogelijk voor autoverkeer om in de bermen te parkeren aan beide zijden van de weg. Als er aan beide zijden van de weg in de berm wordt geparkeerd dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor het overige verkeer (denk aan passeren van brede voertuigen en het in- en uitstappen).


Het is dit jaar enkele keren voorgekomen dat in overleg met de gemeente de weg daarom is afgezet. Dit is niet altijd gekoppeld aan een evenementenvergunning omdat niet voor alle evenementen op geluidsportcentrum Pottendijk een evenementenvergunning noodzakelijk is. Activiteiten binnen de inrichtingen kunnen echter wel veel publiek trekken zodat aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn. Dergelijke maatregelen zijn niet voor parkeren op de weg zelf bedoeld. Tijdens een controle bleek de weg overeenkomstig de afspraken te zijn afgesloten.


Wij gaan er vanuit dat hiermee u vragen zijn beantwoord,


Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen