ImageHet was Ton Schoo van de Drentse Ouderen Partij (DOP) die als eerste Emmer raadslid zijn twijfels uitte over de verhuizing van de dierentuin naar de Noordbargeres in Emmen.

Op die plek moet ook een nieuw theater verrijzen. Ron Vos geeft als steunfractielid van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) een reactie.


Is het aan Ton Schoo ligt gaan de bouwplannen voor een nieuw theater en verhuizing van de dierentuin twee jaar de ijskast in. De argumenten van Schoo zijn verschillend van aard. Enerzijds wijst hij op de wereldwijde kredietcrisis en de onvoorspelbare gevolgen daarvan, anderzijds stelt hij zich de vraag wie het allemaal gaat betalen.

Het is op zich goed en terecht dat Schoo aandacht vraagt voor een plan, waarvan ik als Emmenaar het gevoel heb dat we langzaam maar zeker de verhuizing en nieuwbouw in gerommeld worden. In de vorige raadsperiode is de nieuwbouw van het theater met vijf jaar uitgesteld. Die termijn was nodig om te bezien op welke wijze samenwerking met een private partij gestalte zou kunnen krijgen.


Argument hiervoor was onder meer dat een dergelijke investering als overheid alleen, niet meer van deze tijd was. Samenwerking met een private partij was ook om financiële redenen onontkoombaar.

Hierbij dient dan wel bedacht te worden dat er toen werd uitgegaan van een investering van enkele tientallen miljoenen euro's. De bedragen die de ronde doen als het gaat om verplaatsing dierenpark en nieuwbouw theater, zijn echter van een geheel andere orde.


Burgemeester Cees Bijl (PvdA) geeft aan dat een gemeente niet failliet kan gaan. Dat is op zich waar, het feit dat Bijl zich in een discussie over het al dan niet doorgaan van deze plannen hierop beroept, is nou niet bepaald vertrouwenwekkend. Sterker: een dunne motivatie.

Wat Bijl heel goed weet is dat een gemeente wel in de situatie kan komen dat een groot deel van haar inkomsten voor langere periode nodig is om gedane investeringen en daaruit voortvloeiende exploitatielasten te bekostigen.


Op zich is er wel een aardige parallel te trekken met de door Schoo aangehaalde kredietcrisis. Het uittrekken van honderden miljarden euro's aan belastinggeld om daarmee schulden op te kopen, trekt een forse wissel op de overheidsfinanciën. Noodzakelijke uitgaven op tal van andere terreinen komen onder druk te staan . Veel mensen zullen daardoor getroffen worden, vaak zij die het al niet zo breed hebben.


Het is in deze onzekere tijden te hopen dat de raad van deze gemeente een weloverwogen besluit neemt over dierentuin en theater. Misschien dat onderstaande tips daarbij kunnen helpen.


Bedenk dat grote plannen over het algemeen twee keer zoveel kosten als begroot, twee keer zo lang duren als het gaat om realisatie en de helft minder op leveren als gedacht.

Eis een solide financiële onderbouwing om onvermijdelijke tegenvallers op te kunnen vangen en zorg er voor dat andere belangrijke (basis)voorzieningen in stand kunnen blijven, zonder daarvoor de lokale lastendruk te verhogen.


Laat je niet leiden door zaken als: 'de burgemeester/het college heeft zijn bestuurlijke lot min of meer verbonden aan het doorgaan van de dierentuinverhuizing'.


Dit mag nooit een argument zijn om als raadslid 'ja' of 'nee' te zeggen tegen gedane voorstellen. Het is de inhoud die telt!


De ijskast is geen echte oplossing en gaat bovendien voorbij aan de noodzaak van een politiek oordeel over de haalbaarheid van de plannen. Het is die beoordeling waar de burgers van deze gemeente recht op hebben, waarmee dan tevens de 'onheilspellende stilte over dit prestigieuze project wordt doorbroken'.

Bedenk daarbij dat een gemeente weliswaar niet failliet kan gaan, maar een te grote financiële broek aantrekken heeft wel gevolgen. Wellicht tot in lengte van jaren.

Ron Vos B.G.E.