Voorzitter.

ImageDe tijd om in de fractie de kadernota te bespreken was tekort om recht te doen aan het belangrijkste onderdeel van de jaarlijkse beleidsstukken. Ondanks  de overvolle agenda s zijn we er in geslaagd om als fractie met de steunfractie tijd vrij te maken voor de kadernota maar dat had niet over.

BGE heeft steeds gedacht dat de tijdwinst die gevonden werd door de nota niet in de Cie B+M te bespreken lag in de toezending van de kadernota gelijktijdig met de Cie stukken. Daar was de planning op gericht maar het heeft niet zo mogen zijn.

Het is nodig om voor toezending van de kadernota 2009 harde afspraken te maken.

Met het college zijn wij van mening dat het opnemen van de eerste bestuursrapportage als integraal onderdeel van de kadernota 2009 een goede zaak is.

De nota 2008 is helder en goed leesbaar.

Hoofdstuk 2 beschrijft de relatie tussen ambities en budget.

Daar kunnen bladzijden vol over geschreven worden en avonden over gedebatteerd worden. Voor BGE is het een duidelijke zaak dat wanneer er geen budget is de ambities  bijgesteld  worden.

Dat geldt wat ons betreft zeker voor de personele inzet en als wij het goed begrepen hebben is het college inmiddels ook die richting ingeslagen na de afwijzing door de raad van een al te voorbarige oplossing van het personeelsbudget.

Komende verzoeken om aanvullende budgetten zullen wij op hun merites beoordelen en het kan zeker geen kwaad om een sterkere relatie te leggen tussen ambitie en alle ter beschikking staande geldstromen.

De beleidsprioriteiten

De verplaatsing van de dierentuin, de bouw van een theater en de her ontwikkeling van Emmen centrum kan mits voldaan wordt aan wat wij steeds betoogd hebben op onze steun rekenen. Wat was ook al weer de voorwaarde? Een zekere prijsverhoging is onvermijdelijk maar de entreeprijzen dien op Zuid oost Drents niveau gehouden te worden en niet op het randstedelijke niveau terechtkomen.

De lokale arbeidsmarkt en het qwink-concept

Wij beschouwen het pas als een goede zaak dat  er 1 loket komt en onderschrijven inhoudelijk het concept als ook daadwerkelijk samengewerkt wordt. Het onderbrengen onder1 dak van meerdere organisaties is daarvoor geen garantie.

Het versterken van de sociale infrastructuur waardoor meer mensen mee kunnen doen heeft onze hartelijke instemming.

Zeker als het gaat om de ondersteuning van de mensen die een duwtje in de rug nodig hebben.

Met u zijn wij van mening dat arbeidsparticipatie voorop staat bij meedoen. Wij doelen met  name op betaalde banen en niet zozeer vrijwilligerswerk hoewel dat best een opstap kan zijn. Of verstaat u onder niet betaalde banen werken met behoud van uitkering. Indien dat het geval is hecht BGE zeer aan beperkte periode.

Het instellen van een fonds versterking sociale infrastructuur zien wij als een goede zaak Wat BGE betreft kan voor de voeding ook gekeken worden naar de grondexploitatie en niet alleen naar positieve uitkomsten van sociale wetgeving. Verder gaan wij er van uit dat de raad nauw betrokken zal worden bij de onttrekkingen uit het fonds.

De veranderingen bij de EMCO zijn nodig maar de ontwikkeling naar een netwerkbedrijf met en brede scope op arbeidsontwikkeling dient wat ons betreft wel voorzien te blijven van de menselijke maat. M.a.w. het sociale mag beslist niet verdwijnen. Vooralsnog zijn wij daar nog niet gerust op.

De WMO wij hopen dat de mooie woorden van de kadernota gerealiseerd kunnen worden en dat de Emmense uitvoering mensen inderdaad in staat stelt de regie over hun eigen leven te kunnen blijven voeren.

Dat inmiddels het strikt budgettaire karakter uit het zicht raakt juichen wij toe, maar dat zal niemand verbazen.

Voorzitter wij hebben zoals al opgemerkt weinig tijd gehad in de voorbereiding en de verdere bijdrage zal ook kort zijn maar toch nog een aantal opmerkingen over  de voorstellen bij enkele programma s

Inwoners en Bestuur

BGE vraagt zich af of het wel verantwoord  is nu zoveel geld te besteden aan de poorten van Emmen, terwijl het onderhoud van het openbaar gebied nog niet op peil is.

Wat de komende raadsverkiezingen betreft: bekend is dat de landelijke partijen met behulp van overheidsgeld ondersteuning krijgen bij de campagne voor de raadsverkiezingen.

Het rijk verwijst de lokalen steeds naar de gemeenten en de meeste gemeenten verwijzen op hun beurt naar het rijk. Emmen voegde dar vorig jaar aan toe en er is geen begrotingspost voor.

Kunnen wij bij de begroting 2009 een voorstel van het college verwachten om voor de campagne ook geld uit te trekken voor de zittende lokale partijen in Emmen.

Bij Onderwijs en Jeugd vragen wij ons of hoewel het financieel gezien niet echt iets uitmaakt af of het anno 2008 nog wel de taak van de overheid is om godsdienstonderwijs ( zij het op aanvraag te subsidiëren)

Verder de vraag hoe het college de stijgende kosten van het leerlingenvervoer in de toekomst in de hand  wil houden?

Sport recreatie en cultuur

Ons is bekend dat iedere vergelijking mank gaat en we willen dan ook niet onderdeel uit dit programma tegen elkaar afwegen maar het moet ons wel van het hart dat de kleintjes en dan maar weer De Foxel als voorbeeld nu veel meer moeten betalen terwijl binnen dit programma schijnbaar moeiteloos een groot bedrag uitgetrokken wordt voor een eenmalig zij het groot sportevenement. College blijf op de kleintjes letten.

Openbaar gebied

Wij zijn het college erkentelijk dat het budget voor openbaar groen opgehoogd is. Laat dit in de hele gemeente zichtbaar worden.

Voorzitter een niet al te populair onderwerp de wet op de lijkbezorging.

Iedereen weet dat begraven veel duurder is dan cremeren.

Is het wettelijk mogelijk om in die situaties dat de gemeente tot uitvoering moet overgaan dat er gecremeerd wordt i.p.v. begraven.

De verhoging van de OZB is nu wel van de baan daar hoef ik het niet meer over te hebben

Dan rest mij de resultaatbestemming: 

Een viertal amendementen die al bekend zijn : in het kort:

4 hangplekken voor de jeugd volgens de methodiek van  hangplekken naturallycool. Kosten €200.000,= .Te financieren uit bestemmingsresultaat voorstel nr 15 

Openbare toiletten in Emmen centrum en Klazienaveen centrum.

Te financieren uit de overgebleven €92.000,= en €40100,= uit de rest van 15.

Alcohol preventie : alle sportkantines te deelnemen aan het project de derde helft deel laten nemen.  € 5000,= uit de VAR

Clinics veilig uitgaan. Aantal uit te breiden met 10 Kosten €28.000,= uit de VAR.

Voorzitter tot zover.

Fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen.