topsecretenGeachte secretaris/college,

Opnieuw  werd BGE door ambtenaar  J. van der Veen,  jurist van de gemeente Emmen , medewerking en informatie over een bouw/handhavingdossier (Westersebos 30) geweigerd.

Wij wensen hier nu formeel over te klagen. De baliemedewerker van de gemeente Emmen deelde mee dat Wim Halm en Rene van der Weide een formeel schriftelijk verzoek moeten indienen om het dossier in te zien.

Een andere optie die Halm en van der Weide werd aangeboden is een Wob-verzoek te doen, hoewel open baar maken onzerzijds niet aan de orde is. De baliemedewerker deelde tevens mee dat hij deze mededeling deed in opdracht van dhr van der Veen. Dit is door een ambtenaar van bestuur en beleid voor ons nagetrokken en bevestigd.

Via deze brief dienen wij ook formeel een klacht in tegen de betreffende ambtenaar dhr J. van der Veen

Door de balie ambtenaar van de afdeling vergunningen werd gemeld dat BGE geen  inlichtingen worden verstrekt en dat ons als raadsleden geen gegevens worden verstrekt.

Schijnbaar is men op diverse afdelingen niet bekend met de “Verordening op de ambtelijke bijstand”.

Volgens deze verordening, artikel 1, kan een raadslid zich wenden tot de griffier of tot een ambtenaar met een verzoek om informatie.

De strekking van het artikel is, dat informatie van “geringe omvang”, zoals uiteengezet wordt in de verklaring bij artikel 1,  niet meer dan een uur ambtelijke tijd vergend, moet worden verstrekt.

Onze vragen om informatie betroffen informatie vastgelegd in dossiers die opgeslagen zijn. Inzage in dossiers vergt voor een ambtenaar bij ons beste weten geen tijdsbesteding langer dan 15 minuten. De betreffende ambtenaar hoeft niet voor te lezen noch mee te lezen.

De deuren en loketten blijven schijnbaar voor raadsleden van BGE gesloten.

Medewerking wordt regelmatig niet of slechts schoorvoetend verleend.

Het niet laten inzien van het dossiers ter plaatse geeft alle schijn van het willen verdoezelen en achter willen houden van informatie.

Als er niets aan de hand zou zijn en niets te verbergen zou zijn zouden afdelingen blij moeten zijn met vragen en controle over de beleidsuitvoering, door leden van de raad.

Integer bestuur verlangt naar regelmatige controle als zichtbaar signaal van kwaliteit van besturen.

Wij beginnen ons af te vragen welke instructie zijn opgelegd aan het apparaat (en door wie) om de fractie van BGE  buiten de deur te houden.

Het kan toch niet zo zijn dat de fractie van BGE alleen dat mag controleren wat ambtenaren nodig achten en wanneer ambtenaren dat nodig achten?

Het kan toch ook niet zo zijn dat individuele ambtenaren kennelijk omwille van hun werkgemak het voor lief nemen dat ze raadsleden dan maar irriteren en bovendien nog de schijn van dossiermanipulatie voor lief nemen?

Wij verzoeken u onze klacht binnen korte termijn af te doen en schriftelijk op onze klacht te reageren.

Tevens verzoeken wij u de oude instructies en uw eventuele nadere instructies aan het ambtelijk apparaat aangaande de informatieverstrekking aan raadsleden duidelijk te publiceren.

Met de meeste hoogachting,
Raadsleden  BGE