ImageAan de heer W.W.W. Halm
Kanaal B zz 41
7881 NB Emmer-Compascuum

Dienst Publiek
ons kenmerk uw brief van/kenmerk bijlage(n) afdeling
07.37184 5 december 2007 VRG
behandeld door,
J van der Veen                                                                      februari 2008
Onderwerp;   Vragen ex. artikel 38 inzake bedrijfsplannen.

Geachte heer,
Naar aanleiding van de door u ingediende vragen ex. artikel 38 reglement van orde namens Burger belangen Gemeente Emmen(BGE), delen wij u het volgende mede.

1. Is het standaard procedure, dat een bedrijfsplan wordt gevraagd bij bouwen in strijd met het geldende bestemmingsplan.
Zo ja:
a. Waaraan moet dit voldoen.
b. Is een accountantsverklaring volgens u nodig/gewenst of een voorwaarde.
c. Wordt het bedrijfsplan/de verklaring standaard aan in- of externe deskundigen voorgelegd.
Zo nee:
d. Wordt het ad-hoc gedaan,
e. Wat zijn dan de criteria,
f. Wordt het nooit gedaan.

Antwoord:
Neen.
ad d: Een bedrijfsplan wordt in de regel gevraagd indien de aanvrager een bedrijfshal met bedrijfswoning wil bouwen en geen sprake is van primair bouwrecht.
ad e: De criteria zijn in ieder geval:
-een beoordeling van de vraag of het uit een oogpunt van bedrijfsvoering dan wel bedrijfseconomische omstandigheden gewenst wordt geacht om bij het bedrijf te wonen;
-een voldoende financieel/economisch onderbouwde bedrijfsstrategie;
ad f: nvt.


2. Is het aan het college bekend dat het niet realiseren van plannen plaatsvindt.
Zo ja:
a. Heeft het college hier wel eens onderzoek naar gedaan.
b. Heeft het college er cijfers/gegevens over.
c. Kan de gemeenteraad die cijfers/gegevens krijgen en waarom wel of niet.
d. Welke conclusies en beleidsvoornemens volgen uit de cijfers/gegevens voor
het college.
Zo nee: e. Gaat het college onderzoek doen om cijfers/gegevens te verzamelen.

a. Heeft het college hier wel eens onderzoek naar gedaan.
b. Heeft het college er cijfers/gegevens over.
c. Kan de gemeenteraad die cijfers/gegevens krijgen en waarom wel of niet.
d. Welke conclusies en beleidsvoornemens volgen uit de cijfers/gegevens voor
het college.
Zo nee: e. Gaat het college onderzoek doen om cijfers/gegevens te verzamelen.


Antwoord:
Een enkele keer komt het voor, dat het geen is vergund niet dan wel niet geheel wordt
gerealiseerd.
ad a: neen;
ad b: neen;
ad c: neen;
ad d: nvt;
ad e: nvt;


3. Uitgaande van het regelmatig voorkomen van niet gerealiseerde plannen, wat voor middelen staan de gemeente ter beschikking om dan op te treden of dit te voorkomen.
Graag uitvoerige opsomming of duidelijke verwijzing.


Antwoord:
Gezien het antwoord bij vraag 3 is er geen reden hier nader op in te gaan.


4. Uitgaande van het bekend zijn van ten minste enkele gevallen bij het college, Wat heeft het college toen ondernomen en hier is die "procedure" verlopen.
Graag uitvoerig verslag van enkele gevallen.


Antwoord:
De enkele gevallen als bedoeld in vraag 2 zijn niet nader specifiek in kaart gebracht. Volstaan wordt met het vragen van info aan de vergunninghouder en het zonodig geheel of gedeeltelijk intrekken van de bouwvergunning.


Specifiek voorbeeld naar gegevens van BGE
De nieuw opgerichte handelsonderneming "Amos" thans Herendijk 4a te Nieuw-Amsterdam verzoekt in 2003 om op het industrieterrein een bedrijfswoning te mogen plaatsen ten behoeve van zijn onderneming. Het gaat om een import/groothandel in Russisch hout.
Ter plaatse is geen enkel bedrijfsgebouw aanwezig op het moment van aanvraag en ook nu nog niet.
Wel staan er elders bedrijfspanden leeg.
Het gaat om een klein deel(750m2) van een oud industrieterrein(4000m2) waar toen niet en nu nog steeds geen hout is op- of overgeslagen.
Buurtbewoners hebben hun bedenkingen over de serieusiteit tot uiting gebracht in de procedure.
Thans staat de woning apart van het overige terrein op Funda te koop voor 799.000.— Euro k.k.
Aangegeven wordt door aanvrager bij zijn aanvraag:
".. om adequaat en efficiënt te kunnen opereren en een goede controle te kunnen uitoefenen op de geïmporteerde goederen is het noodzakelijk dicht op de activiteiten te zitten met het kantoor en de woonvoorzieningen".

Specifieke vragen:

Wel staan er elders bedrijfspanden leeg.
Het gaat om een klein deel(750m2) van een oud industrieterrein(4000m2) waar toen niet en nu nog steeds geen hout is op- of overgeslagen.
Buurtbewoners hebben hun bedenkingen over de serieusiteit tot uiting gebracht in de procedure.
Thans staat de woning apart van het overige terrein op Funda te koop voor 799.000.— Euro k.k.
Aangegeven wordt door aanvrager bij zijn aanvraag:
".. om adequaat en efficiënt te kunnen opereren en een goede controle te kunnen uitoefenen op de geïmporteerde goederen is het noodzakelijk dicht op de activiteiten te zitten met het kantoor en de woonvoorzieningen".

Specifieke vragen:


1 .Kloppen de gegevens die hiervoor zijn gegeven.
Zo nee:
a.Wat is onjuist.
Zo ja:
b. Wist het college van de feiten.
c. Wat heeft het college gedaan als reactie.
d. Wat gaat het college doen met deze wetenschap.


Antwoord:
Adl:1:
Het betreft in casu een aan de heer M. Schuiling op 13 augustus 2004 verleende vergunning voor de bouw van een woning met kantoor op een lokatie aan de Herendijk te Nieuw-Amsterdam.
Deze vergunning is verleend met gebruikmaking van een verklaring van geen bezwaar van de provincie.
Bij de aanvraag van deze verklaring is een ruimtelijke onderbouwing en een bedrijfsplan meegezonden.
De heer Schuiling was ten tijde van de aanvraag directeur van de handelsonderneming Amos.
Deze firma wordt in het bedrijfsplan omschreven als een import- en handelsonderneming ten behoeve van de op- en overslag van uit Rusland geïmporteerde goederen, met name hout (producten).
Ook is sprake van de import van kunstvoorwerpen en piano's uit Rusland.
De woning met nabij gelegen gronden staat inderdaad te koop.


Ad b: neen;
Ad c: nvt;
Add:d:
Bouwaanvragen met specifiek bedrijfswoningen kritisch blijven toetsen; Ook zal de makelaar worden geïnformeerd, dat het om een als bedrijfswoning gebouwde woning gaat en dat de koper er rekening mee dient te houden, dat de woning is gelegen nabij het industrie- en bedrijventerrein Nieuw-Amsterdam/Veenoord
 
2. Als deze aanvrager als vooropgezet doel zou hebben gehad een woning te kunnen bouwen op relatief goedkoop verworven grond, is er dan volgens u gezien de feiten sprake van onrechtmatig voordeel en onrechtmatig nadeel. Is het college bereid dan in dit geval en andere gevallen compensatie te proberen te verkrijgen desnoods via de rechter.


Antwoord:
Voor zover wij kunnen beoordelen is uit de gedane aanvraag op geen enkele wijze gebleken, dat sprake is van het bewust verkrijgen van voordeel door het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige informatie.
Het ligt dan ook niet voor de hand om juridische procedures ter zake te voeren.


3. Is het hier en op andere plaatsen in de gemeente, waar dit van toepassing is, mogelijk een bedrijfswoning die via een speciaal bestemmingsplan is gebouwd te verkopen los van de bijbehorende bedrijfsterreinen en/of bedrijfsgebouwen. Acht het college dit wenselijk.
Heeft het college mogelijkheden dit hier en elders te voorkomen. Gaat het college maatregelen treffen om dit hier en elders te verhinderen.


Antwoord:
Ingeval van verkoop zal er veelal sprake blijven van een bedrijfsbestemming. Verkoop als zijnde burgerwoning kan voor de verkoper derhalve problemen geven. Deze gang van zaken is niet gewenst, doch in de praktijk niet geheel en al te voorkomen. Het komt voor, dat de verkopende makelaar, na kennisneming van de verkoop¬advertentie, wordt gewezen op de bestemming van de grond en gebouwen. Het ligt niet in ons voornemen om specifieke maatregelen te nemen om de verkoop van een bedrijfswoning als burgerwoning te voorkomen.
Het ligt op de weg van de makelaar dan wel verkoper om potentiële kopers de juiste informatie te verstrekken.
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen, \
de gemeentesecretaris,                              de burgemeester,
                                                                       C.Bijl
A.J. MWwe