ImageGeachte heer Halm,

Hierbij doen wij u toekomen de antwoorden op uw vragen die u heeft gesteld op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad.

Vraag 1: Het aantal bussen/diensten per etmaal dat gebruik maken van de busbaan in het centrum?

Antwoord op vraag 1: Het aantal bussen dat per etmaal gebruik maakt van de busbaan ter hoogte van het centrum is 130 a 140 stuks afhankelijk van versterkingsbussen.

Vraag 2: Het aantal passagiers per etmaal dat gebruik maakt van de busbaan in het centrum?

Antwoord op vraag 2: Wij hebben geen recente gegevens beschikbaar. De Provincie Drenthe is opdrachtgever van de vervoersbedrijven Arriva en Connexxion. Het aantal passagiers per etmaal dat gebruik maakt van de busbaan in het centrum hebben wij aangevraagd bij het OV-bureau Groningen Drenthe. Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft aangegeven dat deze gegevens niet direct beschikbaar zijn en dat het verkrijgen van deze gegevens de nodige inspanning en tijd vergt.
Wanneer wij deze gegevens hebben ontvangen, zullen wij deze aan u verstrekken.

Vraag 3: Zijn er cijfers voorhanden die aangeven hoeveel busbewegingen per uur of/per etmaal gebruik maken van de busbaan?

Antwoord op vraag 3: Ja, dit zijn er 130 a 140 stuks per etmaal en 9 tot 12 per uur overdag afhankelijk van versterkingsbussen.

Vraag 4: Volgt en evalueert de gemeente de ontwikkelingen van het gebruik van de busbaan ten opzichte van de overlast die de busbaan kan veroorzaken?
Zo ja kan het college BGE van deze andere rapportages op de hoogte stellen?
Zo nee wanneer is er een evaluatie over?

Antwoord op vraag 4: De gemeente volgt de ontwikkelingen van het verkeer op de Hondsrugweg waarvan de busbaan een onderdeel uitmaakt. Wij hebben opdracht gegeven aan een adviesbureau voor de studie bereikbaarheid Emmen-centrum. De doorstroming op de Hondsrugweg is een onderdeel van de studie. In de tweede helft van 2008 is een presentatie van de resultaten van de studie aan de raad gepland.

In verband met problemen met de dienstregeling van de bussen is vooruitlopend op de studie een plan gemaakt om de doorstroming van de bussen (in tegengestelde richting van de busbaan) en de doorstroming van het autoverkeer naast de busbaan op de Hondsrugweg te verbeteren. De uitwerking van dit plan is gereed, maar de financiering is nog niet rond.

Vraag 5: Krijgt het college net als BGE signalen van onevenredig overlast die de busbaan in de visie van bewoners, winkeliers en andere weggebruikers hebben? Zo ja, wat gaat het college hier aan doen?

Antwoord op vraag 5: Indien u met onevenredige overlast van de busbaan bedoelt: "klachten over doorstroming van het autoverkeer op de Hondsrugweg" kunnen wij u vraag met ja beantwoorden.
Zoals bij vraag 4 is aangegeven hebben wij opdracht gegeven om de doorstroming op de Hondsrugweg te onderzoeken in het kader van de bereikbaarheid en is vooruitlopend op deze studie een plan gemaakt om de doorstroming van de bussen (in tegengestelde richting van de busbaan) en de doorstroming van het autoverkeer naast de busbaan op de Hondsrugweg te verbeteren.

Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris, de Burgemeester