ImageGeacht College, 

Collega Schoo van de Drentse Ouderen Partij stelde voor 10 oktober 2007 telefonische vragen aan wethouder Sleeking over het vakantiehuisje "de Holtkamp" Westersebos 30A te Schoonebeek.

Zie o.a. site http://www.get.to/drenthe of zoek "de Holtkamp". ( Zie bijlage) De site geeft een omschrijving van het commerciële recreatieobject, maar ook reacties en aanbevelingen van commercieel recreatieve gebruikers daarvan.

Vraag van collega Schoo was, of het bestemmingsplan het gebruik voor deze commerciële recreatie toestond.
Antwoord van de teamleider afdeling toezicht was: bestemming wonen vigerend en daaronder valt ook het geschetste recreatieve gebruik.

Meteen daarna vroeg de heer Schoo of dit gegeven ook van toepassing was op de hele gemeente.
Daarop kwam na veel rappelleren geen antwoord van de betrokken afdelingen of de wethouder.

Vervolgens heeft de heer Schoo de vragen schriftelijk aan u gesteld en daarop gaf u pas op 31 januari 2008 antwoord! Dat antwoord was echter tegengesteld aan het vorige: wonen sluit commerciële recreatief gebruik uit. 

BGE heeft de behoefte om over deze beantwoording, de inhoud, de ambtelijke onderzoeken en het tempo daarvan nadere vragen te stellen.
Dit, onder andere om (zoals ook bij eerdere vragen) in kaart te krijgen waar kwaliteitsverbeteringen kunnen worden bereikt in het bestuur.
Een en ander is in overleg en samenwerking met de heer Schoo.


Allereerst merkt BGE op dat vraag 3 niet is beantwoord, ook niet indirect.
Vraag 3 van de heer Schoo moet in de visie van BGE dus alsnog worden beantwoord.
BGE is overigens van mening dat het een publieksbalie vraag was: de vrager wist van de bestemming wonen en het recreatieve gebruik en de gemeente behoorde dat te weten en de conclusie had direct aan de balie moeten zijn: vaststellen en handhaven. 

De vragen van BGE: 

1a* Beschouwt het College: verhuren voor weekend en/of midweek van een woonhuis tegen betaling(en het als zodanig openbaar aanbieden) in het algemeen als commercieel recreatief gebruik?
1b* Maakt het daarbij nog uit of er iemand (al of niet gekunsteld/voor de vorm) is ingeschreven op het adres? 

2. U heeft naar eigen zeggen informatie bijeengebracht van meerdere afdelingen en de specifieke situatie daarmee kennelijk in uw visie goed in beeld gebracht.
a* Wist u van bovengenoemde en andere sites waar het recreatieverblijf al jaren te huur wordt
aangeboden?
b* Hebt u de eigenaar(s) gevraagd of hij/zij commercieel recreatief verhuurde(n)?
Zo ja, wat was het antwoord?
c* Hebt u de kennelijk ingeschreven bewoner(s) gevraagd of hij/zij commercieel recreatief verhuurde(n)?
Zo ja, wat was het antwoord?
d* Hebt u ter plaatse poolshoogte genomen?
Zo ja, wat waren de bevindingen?
e* Hebt u inlichtingen bij derden (buurt, concurrentie, vvv etc.) ingewonnen?
Zo ja wat waren de uitkomsten?
f*  Welke afdelingen hebben wat en wanneer onderzocht?
Graag uitvoerige weergave in verband met de vertraging die een en ander lijkt te hebben veroorzaakt
(zie g).
g* Hoe verhoudt zich dit met de tijd die dit kennelijk gekost heeft?
h* Welke dossiers of databases heeft wie en wanneer geraadpleegd (zie g)?
i*  Bent u nog steeds van mening dat u de zaak goed in beeld had/hebt en waarom (niet)? 

3a* Hoe lang en/of sinds wanneer is er een bewoner (zijn er bewoners) ingeschreven (geweest) op de Holtkamp, Westersebos 30 A ?
b* Is er een familierelatie of een huwelijksrelatie met de bewoner(s) van Westersebos 30?
c* Sluit u uit dat deze bewoner(s) is(zijn) ingeschreven om het werkelijke gebruik(kennelijk commerciële recreatie) aan de aandacht te ontrekken? 

4. Klopt het dat Westersebos 30 A is gebouwd zonder de benodigde vergunningen en dat die vergunningen hoogstens achteraf zijn verleend?
Zo ja, is er dan zeker in verband met het kennelijke gebruik en gebrek aan handhaving nog wel sprake van gemeentelijke regie ter plaatse en waaruit bestaat die dan? 

5. Er van uit gaande dat er commercieel recreatief is verhuurd:
a* Is daar dan toeristenbelasting over verschuldigd (geweest)?
Zo nee, waarom niet?
b* Zo ja, is dat dan steeds voldaan of gaat u dit nog navorderen?
c* Is of wordt de "Holtkamp" zoals gebruikelijk voor dergelijke bestemmingen periodiek gecontroleerd door
gemeentelijke diensten (brandweer e.d.).
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat waren de bevindingen? 

6. Derden hebben de betreffende diensten van de gemeente en BGE meerdere malen op de hoogte gesteld van het commercieel recreatieve gebruik van het betreffende vakantiehuisje de Holtkamp en de strijdigheid met de regelgeving. Kunt u aangeven welke diensten daar, en wanneer, onderzoek naar hebben gedaan en wat waren hun bevindingen? 

7. BGE heeft naar aanleiding van o.a. deze concrete zaak de indruk dat niet overal in de gemeente even consequent, actief en zonder willekeur wordt gehandhaafd.
Acht het College hier met BGE ook termen aanwezig van b.v. willekeur, inconsequentie en inactiviteit?
Zo ja, welke en wat gaat u daar aan doen?
Zo nee, kunt u beargumenteren waarom niet? 

BGE wil deze vragen graag snel beantwoord hebben.
Dus binnen 10 werkdagen.
Dat moet kunnen want u hebt immers alle materiaal al bijeengebracht voor een goed beeld en wij verstrekken u hierbij ook nog de nodige gegevens.
Als het u nu niet lukt zal het u nooit lukken en komen wij daar nog nader op terug.
In de hoop dat u uw beste beentje eens voor gaat zetten.
 

Met vriendelijke groet, 
W. W. W. Halm
Fractie; Burgerbelangen Gemeente Emmen
Braam 9
7881 NA
Emmer-Compascuum
 
Ton Schoo  DOP