Geacht College,


ImageBGE heeft reeds tweemaal vragen gesteld over het geluidssportcentrum Pottendijk.

Naar aanleiding van nieuwe gegevens, waar BGE als gevolg van de vermelding op de website van de vorige vragen, op werd attent gemaakt volgen hier voor de derde maal vragen.

Alle vragen hebben zoals de vorige vooral betrekking op het handelen en nalaten m.b.t. vergunningverlening en handhaving van de betrokken diensten van de gemeente.

Overigens heeft BGE geen bevestiging van ontvangst van de vorige vragen van het College ontvangen, laat staan dat ze zijn beantwoord binnen de door BGE gestelde termijn.

Wij dringen er nogmaals op aan de vragen toch met voorrang te behandelen omdat het gaat om veiligheid en milieu en misverstanden die u hebt laten ontstaan in de pers.

Ook is de aansprakelijkheid van de Gemeente bij calamiteiten in het geding.

Wij volgen een nieuwe onafhankelijke nummering.

Aan het slot worden de vorige vragen nog iets verduidelijkt voor een beter begrip.
 

1a*  Zijn er op Pottendijk vóór deze vragenreeksen startten gebruiksvergunningen en of evenementenvergunningen en of milieuvergunningen afgegeven?

Zijn er Amvb-meldingen gedaan?

1b*  Zo nee, waarom niet, was dat niet vereist/noodzakelijk?

1c* Zo ja, welke, wanneer aan wie voor welke activiteit?

2a* In tenminste twee ondernemingen op Pottendijk wordt bier getapt.

Zie foto’s site www.motodromeemmen.nl.

Is dit toegestaan/legaal?

2b* Zo nee, wat gaat u daar aan doen?

2c* Zo ja, op grond waarvan?

3a* In tenminste twee ondernemingen op Pottendijk worden motorvoertuigen gerepareerd/gewassen.

Zie eerder genoemde sites.

Is dit toegestaan/legaal?

3b* Zo nee, wat gaat u daaraan doen?

3c* Zo ja, op grond waarvan?

4a* Voldoen (voldeden) alle ondernemingen op het terrein Pottendijk vóór het stellen van deze vragen aan de veiligheidseisen zoals die kunnen worden gesteld voor evenementen, horeca activiteiten en werk- en wasplaatsen?

(zoals brandblusmiddelen, EHBO-voorzieningen, nooduitgangen, toezicht etc.)

4b* Zo ja, wie controleert dat?

Wanneer was de laatste controle?

Wat waren de bevindingen?

4c* Zo nee, wanneer en door wie is dat geconstateerd?

Wat waren de manco’s?

Wat gaat u daar aan doen?

5a* Voldoen (voldeden) alle ondernemingen op het terrein Pottendijk vóór het stellen van deze vragen aan de milieueisen, zoals die kunnen worden gesteld aan evenementen, horeca en werk- en wasplaatsen?

(zoals olieafscheiders, ventilatie, filters en vloeistofdichte vloeren)

5b* Zo ja, wie controleert dat?

Wanneer was de laatste controle?

Wat waren de bevindingen?

5c* Zo nee, wanneer en door wie is dat geconstateerd?

Wat gaat u daar aan doen?

6a* Deelt het College de voorlopige conclusie van BGE dat er in ieder geval op het punt van de detailhandel en de bouw van een deel van de opstallen en wellicht op meerdere punten sprake is of is geweest van een illegale situatie die onderwerp van legalisering of handhaving dient te worden of  dat reeds is? Ja of Nee.

6b* Zo ja, is het College bereid een persbericht dienaangaande te doen uitgaan ter correctie van eerdere artikelen in de pers hierover?

Als u daar niet toe bereid bent, is dat omdat u nooit persberichten tracht te corrigeren?

6c* Zo nee (zie 6a), waarom deelt u die conclusie niet?

Instructies bij de vorige vragenreeks:

Bij 1a toevoegen: welke dossiers werden geraadpleegd?

Bij 5c lezen:...die slechts gedeeltelijk worden opgevolgd...

Bij 5d moet “thans” worden begrepen als:

1* ten tijde van het schrijven van 27 december 2007.

2* ten tijde van de beantwoording door het College.

Derhalve dus twee antwoorden op een vraag.

Bij 5f moet “..al deze gebouwen..” worden gelezen als alle gebouwen op het terrein Pottendijk: dus kartgedeelte, motodromegedeelte en schietterreingedeelte.

Dit laatste geldt voor alle vragen.

Conclusie:

Bge wijst er op dat uit openbaar dokument 04037788000 Kamer van Koophandel volgt dat detailhandel een onderdeel van de onderneming “Pottendijk” is.

Overigens blijkt dat ook uit andere door ons reeds genoemde documenten.

Uit deze feiten in combinatie met de opmerking van het College dat detailhandel thans niet is toegestaan concludeert BGE alvast dat er op dit punt in ieder geval sprake is van illegaliteit.

Deze vragen zijn opgemaakt vóór dat een gesprek plaats had tussen BGE en de heer Bijl en Evenhuis over dit onderwerp.
 

Met vriendelijke groet,
 
Wim Halm

Burgerbelangen Gemeente Emmen.