ImageNu BGE twee reeksen vragen heeft gesteld over geluidssportcentrum Pottendijk krijgt ze zelf de vraag: waarom en wat wil BGE daarmee bereiken?

Het antwoord is meer voor de hand liggend als soms wordt verondersteld.

Raadsleden controleren het doen en laten van het College en de ambtelijke staf.

 

In het geval Pottendijk wordt er door het College niet veel gedaan.

Plannen liggen jaren in een la en er komt niets van de ontwikkeling van het terrein.

Dit heeft gevolgen voor het trekken van publiek en het ontwikkelen van werkgelegenheid.

Het heet een geluidsportcentrum, maar er mag niet meer geluid/lawaai worden gemaakt dan op een doorgaande weg door een woonwijk.

BGE vindt dat het College zich actiever moet opstellen bij de ontwikkeling omdat andere gemeenten ons anders het gras voor de voeten wegmaaien.

Het College moet zich niet alleen op grote projecten concentreren

(dierentuin en vaarverbinding Erica -Ter Apel).

Het nalaten van het College is eigenlijk nog veel ernstiger.

Ze staat toe dat er een soort vrijstaatje ontstaat waar vrijwel niets legaal gebeurt in de zin dat er vooraf vergunning en toestemming gevraagd wordt voor de te starten activiteiten.

Geen bouwvergunningen, milieuvergunningen of Amvb's noch gebruiksvergunningen vooraf.

Niet toegestane detailhandel, horeca en drankverkoop.

Bedenkelijke hygienische omstandigheden, illegaal wonen en gebrek aan regie van de overheid.

BGE is van mening dat het College door niet adekwaat op te treden, zoals in de rest van de gemeente, en het zelfs te ontkennen of te bagetelliseren meewerkt aan deze vrijstaat.

Omdat het gaat om terreinen waar publiek komt dat er van uit moet kunnen gaan dat de Gemeente Emmen de kwaliteit en de veiligheid waarborgt, vinden wij dat er zonder dralen moet worden gehandhaafd zoals elders.

Als er onverhoopt een ongeluk, of erger, een calamiteit ontstaat, is de Gemeente aansprakelijk als ze op deze wijze in gebreke is.

BGE zal nog een derde reeks vragen stellen over nieuwe feiten die door opmerkzame burgers zijn aangedragen.

Inmiddels zijn de fractievoorzitter Douwstra en ik door het College uitgenodigd om nader over Pottendijk te overleggen.

Wim Halm