Imageklik op plaatje   
Geen illegale activiteit Pottendijk  

BGE stelt serie nieuwe vragen aan gemeente Emmen
Volgens het Em­mer college van burge­meester en wethouders is er op het geluids sport­centrum Pottendijk nabij Emmer-Compascuum geen sprake van illegale bebouwing of verboden detailhandel.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen die Burger Belangen Gemeente Emmen (BGE) on­langs heeft gesteld. Wim Halm van BGE is van de juistheid ech­ter allerminst overtuigd. Hij heeft aan B en W daarom een nieuwe serie vragen gesteld.B en W weerspreken het ver­moeden van BGE dat er op de Pottendijk, waar onder meer een onoverdekte kartbaan is gevestigd, een schietsportcen­trum en een crossbaan voor de motorsport is aangelegd, ille­gaal wordt gewoond.

Onderzoek heeft uitgewezen dat daar geen sprake van is. Dit­zelfde geldt voor de veronder­stelling van BGE dat er op de Pottendijk detailhandel plaats­vindt. "Bij de afdeling Toezicht zijn geen signalen en/of aanwijzin­gen bekend die doen vermoe­den dat er detailhandel plaats zou vinden op de Pottendijk.

Detailhandel aldaar is in strijd met het bestemmingsplan. In­dien de raad vindt dat dit toch mogelijk gemaakt moet wor­den, is aanpassing van het be­stemmingsplan nodig", zo schrijven B en W.Evenmin staan er illegale bouwwerken op de Pottendijk. B en W: "Voor alle grote bouw­werken op de Pottendijk zijn vergunningen verleend. Voor enkele kleinere, zoals uitkijk-posten, overkappingen en con­troleposten, zijn nog geen ver­gunningen verleend."Over het spectaculaire en 3,5 miljoen euro kostende voorne­men voor een 'multifunctio­neel stuk asfalt voor allerlei grommend materieel' van Em-menaar Jan Thedinga, melden B en W dat de provincie Dren­the de milieuvergunning heeft geweigerd. Dat heeft te maken met de door de raad vastgestel­de geluidszone: het totaal aan activiteiten op de Pottendijk mag op de zone niet meer ge­luid maken dan 50 decibel.

B en W: "In het plan van The­dinga wordt de maximale ge­luidsnorm overschreden.

"Door nieuwe wetgeving is er mogelijk beperkte geluids­ruimte voor Thedinga ont­staan. Thedinga wil voor de au­tosport onder meer een geas­falteerde testtrack van 2300 meter aanleggen en een sprint-baan van 825 meter. 

"Door nieuwe wetgeving is er mogelijk beperkte geluids­ruimte voor Thedinga ont­staan. Thedinga wil voor de au­tosport onder meer een geas­falteerde testtrack van 2300 meter aanleggen en een sprint-baan van 825 meter. 

"Door nieuwe wetgeving is er mogelijk beperkte geluids­ruimte voor Thedinga ont­staan. Thedinga wil voor de au­tosport onder meer een geas­falteerde testtrack van 2300 meter aanleggen en een sprint-baan van 825 meter. 

"Door nieuwe wetgeving is er mogelijk beperkte geluids­ruimte voor Thedinga ont­staan. Thedinga wil voor de au­tosport onder meer een geas­falteerde testtrack van 2300 meter aanleggen en een sprint-baan van 825 meter. 

D.v.h.N