ImageAan Burgerbelangen Gemeente Emmen

t.a.v. de heer W.W.W. Halm  11 oktober 2007
 
 
Onderwerp Vragen over Pottendijk

Geachte heer Halm,

Naar aanleiding van uw brief van 11 oktober 2007, over de stand van zaken met betrekking tot geluidssportcentrum Pottendijk, berichten wij u het volgende.
 

1. BGE wil graag weten hoe het staat met de totaal visie op de Pottendijk.

a. Is deze visie al gereed?

     In het actieplan van gebied De Monden is de uitbouw voor recreatieve ontwikkeling Pottendijk opgenomen. In het kader van dit actieplan wordt onderzoek gedaan naar uitbreiding van de functies van het Geluidssportcentrum. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de huidige ondernemers.

b. Zo, ja, dan wil BGE graag op de meest korte termijn hierover geïnformeerd worden?

     We zullen, wanneer er aanleiding is, de Raad op de hoogte brengen.

c. Zo nee, wat is hiervan de reden?

     De reden waarom er nog geen totaalvisie ligt zijn de ontwikkelingen van de Wet Geluidhinder en de (on)mogelijkheden van vestiging van een geïnteresseerde vierde ondernemer. Daarnaast zijn pogingen gedaan in het samenbrengen van gebruikers en eigenaren in het gebied. Dit heeft in het verleden echter niet geleid tot een samenwerking vanuit de betrokken partijen zelf, die nodig is om de geluidsruimte optimaal te gebruiken.

     Uit nieuwe gesprekken met de ondernemers, gevoerd in juli 2007, blijkt dat ze nu meer op één lijn zitten. Dat, en de nieuwe wet Geluidshinder, bieden wellicht nieuwe mogelijkheden voor geluidssportcentrum Pottendijk.

Er blijkt een rapport over de Pottendijk te bestaan, geschreven door mw. J. van den Berg, voormalig ambtenaar van de gemeente Emmen destijds bij de afdeling BEB, die een totaal visie geeft op de Pottendijk.

2. Bestaat dit rapport?           

     In september 2005 is de rapportage ‘Uitvoering definitiefase Ontwikkelingsvisie geluidsportcentrum Pottendijk: Van Geluidssportcentrum Pottendijk naar “Outdoor & Adventure Centre Emmen”?’ opgesteld.

     Op 4 oktober 2005 heeft het college kennis genomen van dit document en ingestemd met de resultaten uit de definitiefase.

a.  Zo ja, dan stelt BGE het op prijs hiervan een kopie te ontvangen.

     Als bijlage bij deze brief is de rapportage van mevrouw J. van den Berg bijgevoegd.

3.  Het schijnt dat er op de Pottendijk illegaal gewoond wordt.

a.  Klopt dit?

     Nee, door de afdeling Toezicht en afdeling Vergunningen is naar aanleiding van onderzoek en aanvraag om bouwvergunning geconstateerd dat er geen sprake is van permanente bewoning. De beheerder staat op een ander adres ingeschreven.

b.  Zo ja, was het college hiervan op de hoogte?

     Niet van toepassing.

c.  Hoe is het college hier tegen opgetreden?

     Niet van toepassing.

d.  Zo nee, is het college bereid hierna onderzoek te doen en bij gebleken illegaliteit hier handhavend op te treden?

     Niet van toepassing.

 4. Vindt er op de Pottendijk detailhandel plaats?

Bij de afdeling Toezicht zijn geen signalen en/of aanwijzingen bekend die doen vermoeden dat er detailhandel plaats zou vinden op geluidssportcentrum Pottendijk.

a. Zo nee, wordt er detailhandel in de toekomst mogelijk en welke stappen moeten hiervoor gezet worden?

     Detailhandel is in strijd met het bestemmingsplan. Indien de Raad vindt dat dit toch mogelijk moet worden gemaakt, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daarbij dient dan de vraag te worden beantwoord om welk soort detailhandel het gaat.

b. Zo ja, zijn hiervoor de benodigde vergunningen verleend en wanneer?

     Niet van toepassing.

c. Indien er geen vergunningen zijn verleend, treedt het college hier dan tegen op?

     Niet van toepassing.

d. Zo niet, wat is hiervan de reden?

     Niet van toepassing.

5.  Staan er op de Pottendijk illegale bouwwerken?

a.  Klopt dit?

     Voor alle grote bouwwerken op geluidssportcentrum Pottendijk zijn vergunningen verleend. Voor enkele kleinere bouwwerken zoals uitkijkposten, controleposten en overkappingen zijn nog geen vergunningen verleend.

b.  Zo ja, was het college hiervan op de hoogte?

     In 2003 is door de afdeling Toezicht geconstateerd dat er enige illegale gebouwen op geluidssportcentrum Pottendijk stonden. Dit is destijds besproken met de verantwoordelijke wethouder, wat heeft geleid tot actie.

c.  Hoe is het college hier tegen opgetreden?

     De afdeling Toezicht heeft de betrokkenen in 2003 medegedeeld om de benodigde bouwaanvragen in te dienen. Op basis hiervan zijn enkele aanvragen ingediend, waarop vergunning verleend is (clubgebouw Motodrome, opslagruimte kartcircuit).

d. Zo nee, is het college bereid hierna onderzoek te doen en bij gebleken illegaliteit hier handhavend tegen op te treden?

     Zie punt 5c.

6.  In het verleden is er een verzoek tot medewerking geweest van de heer Thedinga om te komen tot de Thedinga Test Track.

a.  Wat is hier de stand van zaken?

     Door het college is het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ex art 11 WRO om te komen tot een Test Track Thedinga (hierna te noemen TTT) afgewezen. De reden hiervoor is dat door de provincie de milieuvergunning voor de TTT is geweigerd. Voor geluidssportcentrum Pottendijk is in het bestemmingsplan Buitengebied door de Raad een geluidszone vastgesteld. Dit betekent dat het totaal aan activiteiten op de Pottendijk niet meer geluid mag maken dan 50 dB(A) op de zone.

     Bij medewerking aan het verzoek van TTT wordt de maximale geluidsnorm, zoals deze door de Raad is vastgesteld, overschreden. Omdat de geluidsnorm wordt overschreden, kan er geen milieuvergunning worden verleend (vol = vol, de geluidsruimte is op). Daarmee kan ons college ook geen medewerking verlenen aan de planwijziging.

     Tegen het weigeringsbesluit van de milieuvergunning en de planwijziging is door de TTT bezwaar ingediend. De bezwarenprocedures lopen nog. Per 1 januari 2007 is de Wet Geluidhinder gewijzigd. Hierdoor is mogelijk beperkte geluidsruimte ontstaan voor TTT. Dit heeft dan wel tot gevolg dat de oorspronkelijke activiteiten, zoals voorzien door TTT in haar oorspronkelijke aanvraag aanzienlijk moeten worden teruggebracht, qua schaal, aard en omvang.

Op 26 oktober 2007 heeft een nader overleg plaatsgevonden tussen provincie, gemeente en TTT. Gezien de beperkte geluidsruimte dient de TTT een afweging te maken of het voor hen nog aantrekkelijk is om test trackvoorzieningen te exploiteren. We zijn op het moment in afwachting van de reactie van de TTT. Hierbij wordt opgemerkt dat indien de TTT alsnog een in schaal en omvang een beperkte voorziening wenst te realiseren er een nieuwe procedure voor een milieuvergunning en een wijzigingsplan moeten worden doorgevoerd.

Indien de Raad medewerking wil verlenen aan de oorspronkelijke aanvraag van Thedinga en aan een verdere uitbreiding van het geluidssportcentrum als geheel, zal de geluidszone, zoals deze is vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied,

moeten worden verruimd en een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld.
 

In verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij,

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Emmen,

de gemeentesecretaris,                                de burgemeester,

A.J. Mewe                                                 C. Bijl