ImageAan het College van B & W te EmmenEmmer-Compascuum  15 december 2007

Conceptvragen ex art. 38  reglementen der gemeenteraad.

Wegens het niet beantwoorden van mondelinge en telefonische vragen  de volgen de schriftelijke vragen:

Klic  (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) 

BGE wordt regelmatig door burgers op de hoogte gebracht van (onnodige) graafincidenten.Het zal naar verwachting in 2008 verplicht worden om via rijkswetgeving melding te doen van graafwerkzaamheden. BGE acht het ook nu  beter om een klic-melding te doen voordat je met de werkzaamheden begint, om nodeloze schade te voorkomen.

Aan de hand van zo'n incident wil BGE enkele algemene en specifieke vragen stellen.

Een bestaand pand Angelsloerdijk 3 is moest nog worden aangesloten op het riool.Een aannemer is in opdracht van de gemeente op 11 oktober 2007 gaan graven en heeft een telefoonkabel en waterleidingbuis stuk getrokken.

Er was geen Klic-melding aanwezig toen met de werkzaamheden werd begonnen.

De aanvraag voor aansluiting op het riool was ruimschoots voor de graafwerkzaamheden bij de gemeente ingediend.                                                                                                                          

Algemene vragen:

1. Wie is verantwoordelijk voor Klic-meldingen bij werkzaamheden in opdracht van de gemeente?  (aannemer; aanvrager; gemeentelijke dienst of anderen?).

2. Hoeveel graafincidenten zijn er op jaarbasis bij werkzaamheden in opdracht van de Gemeente?

3. Loopt het aantal relatief op of af gezien over de laatste vijf jaar?

4. Wat was de totale directe financiële schade als gevolg hiervan per jaar?

5. Wat daarvan is door nutsbedrijven verhaald?

a- op aannemers?

b- op aanvragers?

c- op verzekeringen?

d- op de gemeente?

e- op anderen (en wie)?

 6. Wat is de indirecte financiële schade voor de gemeente (o.a. vertraging en  stilstand machines) als gevolg hiervan per jaar?

7. Hoeveel van de onder 6 bedoelde financiële schade is op derden of de verzekering verhaald?

8. Komt het vaker voor dat er wordt gewerkt zonder Klic-melding?

Zo ja, hoe vaak en wat zijn de eventuele beleidsvoornemens van het College om dit te beperken?

Specifieke vragen:

1. Kan het college het hiervoor gestelde met betrekking tot de Angelsloerdijk bevestigen?

Zo nee: graag corrigeren.

Zo ja:

a- Waarom was er geen Klic melding aanwezig bij aanvang van de graafwerkzaamheden ?

b- Wat was de directe en indirecte financiële schade?

c- Wie heeft de schade betaald of op zich genomen?

Met vriendelijke groet,   Wim  Halm    Burgerbelangen  Gemeente Emmen