ImageAan het College van B & W te Emmen
Postbus 30001
7800 RA EmmenEmmercompascuum,

5 december 2007  Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad. 

Geacht college, BGE wordt regelmatig door o.a. buurtbewoners geïnformeerd over (voorgewende) bedrijfsplannen die vervolgens nooit gerealiseerd worden. 

Veelal is er dan wel een bedrijfswoning gebouwd op een locatie waar zonder een bedrijf(splan) nooit gebouwd zou mogen worden. Niet zelden is er een artikel 19 procedure gevoerd of is er zelfs een op maat gesneden bestemmingsplan gemaakt omdat er helemaal niet gebouwd zou mogen worden.

Soms bevinden zich in de dossiers bedrijfsplannen van zeer gevarieerde kwaliteit, vaak helemaal niets.Aan de hand van 1 voorbeeld willen wij hierna wat algemene en specifieke vragen stellen.

Algemene vragen:

1. Is het standaard procedure, dat een bedrijfsplan wordt gevraagd bij bouwen in strijd met het geldende bestemmingsplan?  

 Zoja:

a  Waaraan moet dit voldoen?
b  Is een accountantsverklaring volgens u nodig/gewenst of een voorwaarde?
c  Wordt het bedrijfsplan/de verklaring standaard aan in- of externe deskundigen voorgelegd?  

Zo nee:

d  Wordt het ad-hoc gedaan?
e  Wat zijn dan de criteria?
f  Wordt het nooit gedaan?

2. Is het aan het College bekend dat het niet realiseren van plannen plaatsvindt?   

Zo ja:

a  Heeft het College hier wel eens onderzoek naar gedaan?
b Heeft het College er cijfers/gegevens over?
c  Kan de gemeenteraad die cijfers/gegevens krijgen en waarom wel of niet?
d  Welke conclusies en beleidsvoornemens volgen uit de cijfers/gegevens voor het College?

Zo nee:

e Gaat het College onderzoek doen om cijfers/gegevens te verzamelen?

3. Uitgaande van het regelmatig voorkomen van niet gerealiseerde plannen, wat voor middelen staan de gemeente ter beschikking om dan op te treden of dit te voorkomen?Graag uitvoerige opsomming of duidelijke verwijzing.

4. Uitgaande van het bekend zijn van ten minste enkele gevallen bij het College, wat heeft het College toen ondernomen en hoe is die "procedure" verlopen?

Graag uitvoerig verslag van enkele gevallen.Specifiek voorbeeld naar gegevens van BGE:

De nieuw opgerichte Handelsonderneming "Amos" thans Herendijk 4a te Nw Amsterdam verzoekt in 2003 om op het industrieterrein een bedrijfswoning te mogen plaatsen ten behoeve van zijn onderneming.


Het gaat om een Import/groothandel in Russisch hout.
Ter plaatse is geen enkel bedrijfsgebouw aanwezig op het moment van aanvraag en ook nu nog niet.


Wel staan er elders bedrijfspanden leeg.
Het gaat om een klein deel (750m2) van een oud industrieterrein (4000m2) waar toen niet en nu nog steeds geen hout is op- of overgeslagen.


Buurtbewoners hebben hun bedenkingen over de serieusiteit tot uiting gebracht in de procedure.


Thans staat de woning apart van het overige terrein op Funda te koop voor 799.000.-- Euro k.k..  Aangegeven wordt door de aanvrager bij zijn aanvraag: om adequaat en efficiënt te kunnen opereren en een goede controle te kunnen uitoefenen op de geïmporteerde goederen is het noodzakelijk dicht op de activiteiten te zitten met het kantoor en de woonvoorzieningen.

Specifieke vragen:

1. Kloppen de gegevens die hiervoor zijn gegeven?

Zo nee:

a  Wat is onjuist?

Zo ja: 

b  Wist het College van de feiten?
c  Wat heeft het College gedaan als reactie?
d  Wat gaat het College doen met deze wetenschap?

2. Als deze aanvrager als vooropgezet doel zou hebben gehad een woning te kunnen bouwen op relatief goedkoop verworven grond, is er dan volgens u gezien de feiten sprake van onrechtmatig voordeel en onrechtmatig nadeel?

Is het College bereid dan in dit geval en andere gevallen compensatie te proberen te verkrijgen desnoods via de rechter? 

3. Is het hier en op andere plaatsen in de gemeente, waar dit van toepassing is, mogelijk een bedrijfswoning die via een speciaal bestemmingsplan is gebouwd te verkopen los van de bijbehorende  bedrijfstrerreinen en/of bedrijfsgebouwen? 

Acht het College dit wenselijk?

Heeft het College mogelijkheden dit hier en elders te voorkomen?

Gaat het College maatregelen treffen om dit hier en elders te verhinderen? Gelieve de vragen binnen de eerste termijn strikt puntsgewijs te beantwoorden, zodat eventuele vervolgvragen opnieuw volgens zelfde puntenvolgorde kunnen worden aangeleverd.

Burgerbelangen Gemeente Emmen Wim Halm