ImageAan het College van B & W te Emmen
Postbus 30001
7800 RA Emmen

Emmercompascuum, 28 november 2007

Vragen op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad.

Geacht college, 

Burgerbelangen Gemeente Emmen volgt al geruime tijd de ontwikkelingen aan het Westersebos te Schoonebeek (o.a. Mts. Hans no. 7).

BGE stelde daarover reeds eerder vragen, die uiteindelijk werden beantwoord, welke antwoorden inmiddels weer door de bestuursrechter zijn gecorrigeerd.

Het gaat om regelmatig bouwen en slopen zonder vergunning, met vergunningverlening en vrijstellingen achteraf op basis van bedenkelijke informatie van zowel aanvragers als ambtelijke onderzoeken. 
Verder is er volgens de bestuursrechter een chronisch gebrek aan draagkrachtige motivering.
Diverse procedurefouten laten we hier even buiten beschouwing.
BGE heeft daarom opnieuw  vragen die ze graag punt voor punt beantwoord  wil hebben.

1* Kan het College ons precies aangeven op een tekening en op schaal wat

    volgens haar nu precies de bedrijfskavel is van de mts. Hans ?

    Is dat inclusief of exclusief de loodsen van F. Ensing naast Westersebos 26/28 ? 

    Is dat inclusief of exclusief het schuurtje achter Westersebos 26/28 ? 

    En waarop is dat gebaseerd ? 

    Wat is nu de totale grootte van de bouwkavel in vierkante meters ?

2* In een commissievergadering is door de wethouder op vragen onzerzijds

    aangegeven dat de grens van uitbreidingen ter plaatse in zicht zijn.

    Kan het College de grens die ze ziet ook op het kaartje van vraag 1 aangeven, alsmede

    de maximale grootte?

    Kan de Raad in de visie van het College nog een rol spelen in het nader afbakenen

    van de uitbreidingsmogelijkheden van de mts. Hans ?

3* Door zonder vergunning te bouwen bepaalt mts. Hans waar, wanneer, hoe en wat

    ze willen bouwen.   

    Het College verleent dan na een bezwaarprocedure op aanvraag altijd alsnog een

    vergunning die niet zelden op papier anders is dan de werkelijkheid. 

    Vervolgens wordt niet gehandhaafd omdat het College nog mogelijkheden van

    legalisering ziet.  

    Daaropvolgend worden de motiveringen bij de besluiten dan weer door de rechter

    onvoldoende geacht. 

    Is het College met BGE van mening dat het College (en daarmee de Raad)

    de ruimtelijke regie uit handen heeft gegeven aan de genoemde maatschap ? 

    Zo nee: Dient dit voorbeeld: eerst bouwen en dan pas onder druk vergunning

    vragen dan geen navolging ?

    Zo ja: Wat gaat het College doen om herhaling hier en elders te voorkomen?  

    Kent het College een verschil in benadering tussen illegale bouwers en reguliere

    aanvragers ? 

    Zo ja: Wat houden die in ?

    Zo nee: Ziet het College iets in een speciale nader te definiëren benadering ?

    Gaarne de vragen binnen de eerste termijn beantwoorden.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet, Wim Halm Raadslid

Burgerbelangen Gemeente Emmen.