ImageDoet de Begroting 2008 recht aan de uitgangspunten van uw partij?


In de algemene beschouwingen heeft BGE verwoord dat veel van de activiteiten en inspanningen die zijn genoemd in de programmabegroting 2008 in het verkiezingsprogramma staan. Onze visje komt aardig overeen met wat de huidige collegepartijen voor ogen hebben.

 

Het college krijgt open doekjes voor de Begroting 2008. Het lijkt bijna of de oppositie meeregeert.
Daar waar het college een breed scala overneemt uit de verschillende verkiezingsprogramma's is het voeren van oppositie omwille van het oppositie voeren een tamelijk zinloze bezigheid. Wij proberen positief mee te denken en daar waar mogelijk bij te sturen met moties en amendementen. Je kunt je als kleine partij ook sterker maken door samen met andere partijen wijzigingen op de begroting in te dienen.

Gaat Emmen de komende jaren oogsten als gevolg van het zuinige beleid van de afgelopen jaren?
Enerzijds is dat het geval, de besluiten van de raad en het college dragen daar zeker aan bij, anderzijds en dat heb ik in de raad ook verwoord, profiteert Emmen van de economische opleving. Als we daar verstandig mee om weten te gaan denk ik dat we in Emmen zeker goede tijden tegemoet gaan. Je ziet het al aan grote projecten als de verhuizing van het dierenpark, het nieuwe theater en de vaarweg Emmen - Ter Apel.

Alle partijen hebben voorstellen gedaan voor nieuw beleid. Daarmee wordt de financiële ruimte in de begroting dichtgetimmerd. Is dat wijs?
Dat is niet wijs. BGE heeft zich in dat opzicht correct opgesteld en slechts een wens op tafel gelegd. Wij vinden dat er een 'reservepot' moet zijn voor eventuele tegenvallers. Als je op voorhand al alles uitgeeft ben je niet verstandig bezig.

BGE wil net als de andere partijen overigens, een veilig fietspad langs Kanaal A in Emmer-Erfscheidenveen. U hebt een goedkopere oplossing.
BGE gaat uit van het gegeven dat er tweehonderdduizend euro beschikbaar is voor het uitruimen van het huidige fietspad langs Kanaal A. Daarom zijn we ook blij dat op ons initiatief er een raadsbreed besluit is genomen om bij de provincie aan te kaarten dit bedrag in voorkomend geval ook beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een nieuw fietspad aan de zuidzijde van Kanaal A.
Het aanleggen van een fietspad in beton en de aanpassing aan de noordzijde vergt volgens BGE driehonderdduizend euro. Als je dat kapitaliseert ben je ongeveer dertigduizend euro per jaar kwijt gedurende tien jaar. Zoals in de raad al genoemd, een peulenschil vergeleken met de investeringen die aanstaande zijn in Emmen-Centrum.

Douwe Douwstra                                                  bron. De Zuidenvelder