ImageBurgerbelangen Gemeente Emmen heeft op 11 september 2006 gevraagd naar de stand van zaken op de Pottendijk. Op 8 februari opnieuw 2007 opnieuw gevraagd naar de stand van zaken. Op maandag 8 oktober jl. heeft BGE weer gevraagd naar de huidige stand van zaken op de Pottendijk. Zo schijnt er in het recente verleden een rapport over de Pottendijk te zijn geschreven. Tot de teleurstelling van BGE heeft uw college geen antwoord gegeven op de vragen die wij u gesteld hebben.

BGE stelt het dan ook de volgende vragen:

BGE wil graag weten hoe het staat met de totaal visie op de Pottendijk.
Is deze visie al gereed?
Zo ja, dan wil BGE graag op de meest korte termijn hierover geïnformeerd worden?
Zo nee, wat is hiervan de reden?

Er blijkt een rapport over de Pottendijk te bestaan, geschreven door mw. J. van de Berg, voormalig ambtenaar van de gemeente Emmen destijds bij de afdeling BEB, die een totaal visie geeft op de Pottendijk. Deze ligt klaarblijkelijk al jaren in de la.
  
Bestaat dit rapport?
Zo ja, dan stelt BGE het op prijs hiervan een kopie te ontvangen. 

Het schijnt dat er op de Pottendijk illegaal gewoond wordt. 
Klopt dit? 
Zo ja, was het college hiervan op de hoogte?
Hoe is het college hier tegen opgetreden?
Zo nee, is het college bereid hierna onderzoek te doen en bij gebleken illegaliteit hier handhavend tegen op te treden? 

Vindt er op de Pottendijk detailhandel plaats?
Zo nee, wordt detailhandel in de toekomst mogelijk en welke stappen moeten hiervoor gezet worden?
Zo ja, zijn hiervoor de benodigde vergunningen verleend en wanneer? 
Indien er geen vergunningen zijn verleend, treedt het college hier dan tegen op?
Zo niet, wat is hiervan de reden?

Staan er op de Pottendijk illegale bouwwerken?
Klopt dit? 
Zo ja, was het college hiervan op de hoogte?
Hoe is het college hier tegen opgetreden?
Zo nee, is het college bereid hierna onderzoek te doen en bij gebleken illegaliteit hier handhavend tegen op te treden? 

In het verleden is er een verzoek tot medewerking geweest van de heer Thedinga om te komen tot de Thedinga Test Track. 
Wat is hier de stand van zaken?
 
In afwachting van uw reactie

Wim Halm