Ofwel hoe langs de rand fietsen gewoonte wordt.  Is het een gebrek aan inzicht of is het een gebrek aan kwaliteit van de gekozen vertegenwoordiging die gemeenteraad heet. Wordt er slecht opgelet of heeft men niet het vermogen om te doorzien en/of te herkennen wat er in het bestuursapparaat gebeurt. In de afgelopen periode hebben we toch kunnen constateren dat er een aantal zaken niet kloppen. 
Maar ja, wat moet je met falend of slecht functionerend management? Goede vraag nietwaar. Een goed gebruik is wegsturen, ondanks het feit dat wegsturen soms wel wat kosten meebrengt in de vorm van geld en capaciteit.  Kijk je naar het bedrijfsleven dan zag je de goede gewoonte falende of slecht functionerende managers snel op non actief te zetten en de laan uit te sturen. Bij de kleine bedrijven wordt deze regel nog steeds toegepast.

Bij de grote bedrijven wordt zo af en toe wel een falende manager de laan uit gestuurd, maar dan vaak wel met nog behoud van bonus en een zeer lucratieve ``gouden handdruk``. Heeft het bedrijfsleven toch iets overgenomen van de politiek denk je dan? Raden van commissarissen, die het verval in bedrijfsresultaten aanzien, sjoemelen toestaan via accountants en boekhoudkundige of verbale trucs.Ze weigeren over het algemeen hun functie ter beschikking te stellen of weten nog te beargumenteren dat hen geen blaam treft.

De vergelijking met de politiek is hier onontkoombaar. Overheidsmanagers zoals ministers, wethouders, gedeputeerden en gekozen vertegenwoordigers zoals kamerleden, raadsleden en Statenleden hoeven zelden of nooit de consequenties te trekken uit falend beleid. We hebben gezien dat ministers de tweede kamer rustig verkeerd kunnen informeren, volledig negeren, kamerbrede moties niet uitvoeren en blunderen, zelfs een minister-president, zonder enig gevolg.  Behalve dan dat ze in de media als zgn. ``aangeschoten wild `` geportretteerd worden. Ook Tweede - en Eerste kamerleden kunnen ruimhartig op hun gegeven woord terugkomen, fractieleiders niet uitgezonderd.  

Het effect van dit alles is dat de belangstelling voor het politieke leven, en de democratie in het bijzonder, bij de burger (de kiezer) niet groot is en zal afnemen.

 Wat heb je aan een politiek systeem waarin falende of slecht tot niet functionerende politici door hun hogere partijkaders worden beschermd?  Blijkbaar kun je als minister, gedeputeerde en/of wethouder rustig liegen, informatie onthouden, de zaak verkeerd voorstellen, de gekozenen bedonderen zonder dat het consequenties heeft.  

Liegen heet dan: er is niet geheel juist gecommuniceerd, informatie onthouden heet dan: de juiste communicatie lijnen niet zijn gevolgd, de zaak verkeerd voorstellen of de gekozenen bedonderen heet dan simpelweg: een omissie.

Veelal beroept men zich dan ook nog op een gebrekkig geheugen. Het is maar hoe je de dingen benoemd nietwaar?  

Gelukkig voor het bestuur van de gemeente Emmen kan dit alles onder verantwoordelijkheid van de grote politieke partijen rustig voortgang vinden.


Af en toe zal er een niet al te goed liggende wethouder moeten wijken, maar dat zal dan niet zozeer zijn vanwege falen of niet functioneren als wethouder, maar meer om persoonlijke tegenstellingen. De grote partijen beslissen wel wie blijft of vertrekt (Klaver).

Wil je het anders dan zul je naar andere middelen moeten grijpen. Alleen als een onafhankelijke commissie zijn licht laat schijnen over het functioneren van een bestuursapparaat, inclusief het politieke niveau van verantwoordelijkheid, heb je een kans dat er iets gebeurd.  In 1995/1996 werd het gemeentebestuur onder de loupe genomen en konden er een aantal wethouders en topambtenaren verdwijnen, hun wijze van functioneren was duidelijk beneden de maat. 

Ook nu zijn er verschillende wethouders die matig functioneren, de kluit belazeren, (Sorry, zij kunnen slecht communiceren en hebben een gebrekkig geheugen), lichten de raad niet volledig in, overschrijden begrotingsdoelen met het grootste gemak, komen niet na wat ze beloofd hebben ( oh ja dat komt wel maar dan in 2005 of 2008 of wanneer dan ook), onthouden de raad stukken, leveren stukken niet op tijd aan maar stressen commissievoorzitters om toch vooral en zelf tegen eigen Reglement van Orde vergaderingen door te laten gaan.

 Ze zetten de raad onder tijdsdruk en ga zo maar door.  Bovendien kun je in deze gemeente weggestuurd worden als niet functionerende wethouder, maar even later (een jaar of zes) kun je wel weer wethouder worden, dan is iedereen dat vorige akkefietje wel vergeten.

De gemeente Emmen mag zich gezegend voelen met zo een bestuur.  Wethouders die eigenlijk zonder managementkunde of gevoel hun ambtenaren niet onder controle hebben, ongezien stukken tekenen, te pas en te onpas geheimhouding opleggen, handhaven voor particuliere doelen en niet handhaven als de Raad van State dat oplegt, niet toezien op mandaatregelingen, kwistig omspringen met gemeenschapsgeld, begrotingen jaren achtereen niet op orde kunnen krijgen en nog veel meer van dat moois. 

Ik begin me werkelijk af te vragen waar de grote politieke partijen in deze gemeenteraad mee bezig zijn. Koste wat het kost wethouders de hand boven het hoofd houden om maar niets van de macht in te hoeven leveren?


Van sommige uitspraken van raadsleden gaan je werkelijk haren overeind staan. Wat dacht u van het democratische gehalte van volgende citaten 
De raad heeft op een gegeven moment een besluit genomen ergens een bouwmogelijkheid toe te staan waar dat nu niet kan. Een burger komt daar tegen in verzeten probeert op alle mogelijke manieren een besluit tegen te houden``


PvdA inzake Loeksham. Bouwvergunning was op dat moment vernietigd door Raad van State. Burger wordt afgeschilderd als iemand die iets doet wat tegen elke regelgeving in gaat.


Letterlijk wordt hier gezegd: ``Wij zijn de baas en wij beslissen wat er gebeurd``

 Burgers mogen van de lokale PvdA schijnbaar geen gebruik maken van hun rechten, dat is te lastig. 
Wij moeten niks willen weten van het bestuur, als het fout gaat trekken we wel aan de bel


Christen Unie in dezelfde vergadering. Hoe oefen je dan controle uit als raad. Schaf dan meteen de commissie maar af. Zonde van de tijd die er ingestoken wordt. Controle als het mis gaat, niet mee willen sturen. Nee dat zien we achteraf wel. 
De raad dient zich niet met verkeersbesluiten te bemoeien, temeer daar de gemeentelijke verkeerscommissie positief heeft geadviseerd. Op deze manier maken we de commissie overbodig.


VVD in fietspad debat Nieuw Weerdinge. Met andere woorden besluiten waar een positief commissie advies onder ligt zijn niet meer ter discussie in de gemeenteraad en zijn gewoon hamerstukken.


Wat is er mis met individuele verantwoordelijkheid van raadsleden? Waar staan die tweede V en die D ook al weer voor?  En dit zijn dan zo maar drie voorbeelden, wie de raadsverslagen leest kan er nog vele aanvullingen op vinden.  Ja, ja de gemeente mag inderdaad zich gelukkig prijzen met het gehalte van de gekozen vertegenwoordigers van de landelijke opererende politieke partijen. Burgerbelangen Gemeente Emmen